Serveis i tarifes

TIPOLOGIA DE TARIFA

  Interna Interna
+ IVA
Mixta Externa
  1 (Annex al Model Econòmic)
  1 2
Aplicada a Usuaris UAB amb projectes interns CRAG
FIRHVH
Usuaris UAB amb projectes externs (convenis) Centres PRUAB,
EBT+Spin-off UAB
Alt. empreses PRUAB,
Entitats CEI
Ent. públiques o privades NO vinculades a la UAB
CANON APLICABLE N/A Segons annex al model econòmic N/A 21% - 12,6% 21% 21%
IVA IMPUTABLE N/A 21% N/A 21% 21% 21%
Tipus cobrament Càrrec Intern Facturació Càrrec Intern Facturació Facturació Facturació

 

PREU ANY 2018 (amb CANON, sense IVA)

Concepte de Tarifa Interna 1A 1B 2 Externa
Tractament físico-químic de mostres aerobiològiques COUR 49 €/mostra 51 €/mostra 56 €/mostra 58 €/mostra 61 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres aerobiològiques COUR 81 €/mostra 84 €/mostra 91 €/mostra 95 €/mostra 101 €/mostra
Elaboració d'informes de resultats segons demanda 17 €/mostra 18 €/mostra 19 €/mostra 20 €/mostra 21 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres aerobiològiques HIRST 41 €/mostra 42 €/mostra 45 €/mostra 47 €/mostra 51 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres recollides sobre insectes          
preparació material a LAP
41 €/mostra 42 €/mostra 45 €/mostra 47 €/mostra 51 €/mostra
mostres preparades, només analitzar, elaborar mètode
17 €/mostra 18 €/mostra 19 €/mostra 20 €/mostra 21 €/mostra
mostres preparades, només analitzar, mètode establert
11 €/mostra 12 €/mostra 12,5 €/mostra 13 €/mostra 13,5 €/mostra
Tractament físico-químic de mostres de sòls arqueològics 39 €/mostra 40 €/mostra 43 €/mostra 45 €/mostra 49 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres de sòls arqueològics 62 €/mostra 65 €/mostra 71 €/mostra 74 €/mostra 77 €/mostra
Tractament físico-químic i anàlisi de mostres de sòls arqueològics 100 €/mostra 103 €/mostra 109 €/mostra 116 €/mostra 125 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres de mels i similar 81 €/mostra 84 €/mostra 91 €/mostra 95 €/mostra 101 €/mostra
Anàlisis d'al·lèrgens en mostres d'aire, aliments o altres preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas
Posa a punt de noves metodologies 34 €/hora treball 36 €/hora treball 40 €/hora treball 44 €/hora treball 50 €/hora treball

NOTA: en tots els casos es pot reconsiderar el preu en funció del nombre de mostres a analitzar. Contacteu aerobiologia.pia@uab.cat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B