Serveis i tarifes

TIPOLOGIA DE TARIFA

  Interna Interna
+ IVA
Mixta Externa
  1A (Annex al Model Econòmic)
  1B 2
Aplicada a Usuaris UAB amb projectes interns CRAG
FIRHVH
Usuaris UAB amb projectes externs (convenis) Centres PRUAB,
EBT+Spin-off UAB
Alt. empreses PRUAB,
Entitats CEI
Ent. públiques o privades NO vinculades a la UAB
CANON APLICABLE N/A Segons annex al model econòmic N/A 21% - 12,6% 21% 21%
IVA IMPUTABLE N/A 21% N/A 21% 21% 21%
Tipus cobrament Càrrec Intern Facturació Càrrec Intern Facturació Facturació Facturació

 

PREU ANY 2017 (amb CANON, sense IVA)

Concepte de Tarifa Interna 1A 1B 2 Externa
Tractament físico-químic de mostres aerobiològiques COUR 48 €/mostra 48 €/mostra 48 €/mostra 48 €/mostra 60 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres aerobiològiques COUR 80 €/mostra 80 €/mostra 80 €/mostra 80 €/mostra 100 €/mostra
Elaboració d'informes de resultats segons demanda 16 €/mostra 16 €/mostra 16 €/mostra 16 €/mostra 20 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres aerobiològiques HIRST 40 €/mostra 40 €/mostra 40 €/mostra 40 €/mostra 50 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres recollides sobre insectes          
preparació material a LAP
40 €/mostra 40 €/mostra 40 €/mostra 40 €/mostra 50 €/mostra
mostres preparades, només analitzar
16 €/mostra 16 €/mostra 16 €/mostra 16 €/mostra 20 €/mostra
Tractament físico-químic de mostres de sòls arqueològics 38 €/mostra 38 €/mostra 38 €/mostra 38 €/mostra 48 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres de sòls arqueològics 61 €/mostra 61 €/mostra 61 €/mostra 61 €/mostra 76 €/mostra
Tractament físico-químic i anàlisi de mostres de sòls arqueològics 99 €/mostra 99 €/mostra 99 €/mostra 99 €/mostra 124 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres de mels i similar 80 €/mostra 80 €/mostra 80 €/mostra 80 €/mostra 100 €/mostra
Anàlisis d'al·lèrgens en mostres d'aire, aliments o altres preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas

NOTA: en tots els casos es pot reconsiderar el preu en funció del nombre de mostres a analitzar. Contacteu aerobiologia.pia@uab.cat

L'increment respecte l'any 2016 és 0.

Campus d'excel·lència internacional U A B