Serveis UPA


Serveis que ofereix la Unitat de Producció d'Anticossos (UPA):


- Assessorament tècnic per la producció d'anticossos
- Disseny i síntesi de pèptids antigènics
- Conjugació de pèptids i haptens a molècules transportadores (KLH, BSA, OVA, ...)
- Conjugació de pèptids, haptens i anticossos a enzims i fluorofors (FITC, PE, APC, ...)
- Producció d'anticossos policlonals (ratolí, conill, gallina)
- Producció d'anticossos monoclonals (ratolí)
- Desenvolupament d'immunoassaigs
- Cerca de línies cel.lulars d'hibridomes comercials
- Cultiu d'hibridomes per a la generació de lots d'anticòs monoclonal
- Purificació d'anticossos a partir de sèrum, sobrenedants de cultiu (estàtics, bioreactors), ascitis
- Venda de material i aliqüotes per a realitzar immunoassaigs

Campus d'excel·lència internacional U A B