Tarifes

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tenen com a principal missió donar suport científic i tecnològic als grups de recerca de la UAB, a les entitats que formen part del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) i a totes les institucions que es van adherir al Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UABCEI). A més, també es missió dels SCT, encara que en menor mesura, prestar serveis d’alt valor afegit a altres entitats externes, públiques i privades.

Per altra banda, el Model Econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB, i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència, es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegeixen altres tarifes especials acordades per la UAB.

La taula següent resumeix els tipus de tarifes vigents actualment a  la UAB i els usuaris a qui s'apliquen:

Tarifa interna

Grups de recerca de la UAB amb càrrec a projecte propis, projectes de col·laboració, o projectes executats consorciadament amb entitats del UABCEI.

Tarifa mixta UAB

Grups de recerca de la UAB amb càrrec a projectes de recerca contractada (convenis amb empreses).

Grups de recerca del Centre de Recerca en Agrigenomica (CRAG) (conveni específic UAB-CRAG)

Tarifa VHebron IR

Grups de recerca del Vall Hebron Institut de Recerca (convenis específic UAB-VHIR).

Tarifa mixta entitats PRUAB

Centres i instituts que formen part del Parc de Recerca UAB.

Entitats hospitalàries associades

Empreses UAB (EBT i spin-off) que estiguin dintre el programa d’incubació de la UAB.

Tarifa mixta empreses PRUAB

Empreses ubicades al Parc de Recerca UAB.

Entitats del Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB (UAB-CEI).

Entitats amb les quals la UAB tingui un acord de reciprocitat.

Tarifa externa

Institucions i empreses alienes a la UAB que no estiguin incloses a les categories anteriors. Els Organismes Públics d'Investigació (OPI) externs a la UAB tenen un descompte significatiu en alguns conceptes d'aquesta tarifa.

Campus d'excel·lència internacional U A B