Funcionament

El Servei de Psicologia i Logopèdia,  és una estructura universitària, sense personalitat jurídica pròpia, de suport a la transferència de coneixement, amb naturalesa de Laboratori de Prestació de Serveis, ubicat a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i orgànicament vinculada a aquesta.

La seva estructura funcional consisteix en:
 

  • Comitè de Direcció: està format pel vigent degà/degana de la Facultat de Psicologia, o persona a qui delegui; el coordindor/a  de l'Àrea de Prestació de Serveis de Recerca Aplicada; i el coordinador/a de l'Àrea de Prestació de Serveis Assistencials. El Comitè de Direcció estarà `residit pel vigent degà/degana o persona en qui delegui.
  • L'Àrea de prestació de serveis de recerca aplicada: formada per diferents unitats i projectes. 
  • L'Àrea de prestació de serveis assitencials a les persones o grups que els requereixin, formada per diferents unitats.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B