Progetu de collaboratzione intre su Comunu de Bauladu e sa UAB pro sa tradutzione de delìberas in sardu

Su Comunu de Bauladu, cussiente de s'importàntzia de sa publicatzione de testos amministrativos in limba sarda, at detzìdidu in su 2018 de cumintzare a publicare in italianu e in sardu is deliberatziones de sa Giunta e de su Cussìgiu comunales. At incarreradu duncas unu progetu de collaboratzione cun su grupu de chirca Tradumàtica —promotore de àteras initziativas acapiadas a sa tradutzione in limba sarda:

Prima clàusola: Sa cunventzione presente règulat is tèrmines de collaboratzione intre is partes de manera chi su Comunu de Bauladu potzat publicare is deliberatziones de s'assemblea e de su cussìgiu munitzipales in formadu bilìngue italianu-sardu. Is tareas de sa UAB s'ant a cuntzentrare in s'istabilimentu de unu flussu de traballu cun tradutzione automàtica e posteditzione, e in s'isvilupu e megioru posteriore de is sistemas chi esistint.

Campus d'excel·lència internacional U A B