Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 24/03/2017
Data de publicació:
Divendres, 24 March 2017 (Tot el dia)
Sol·licitant:

Institut d’Estadística de Catalunya

Requisits:

Fase I: Prioritàriament, una persona funcionària de carrera del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Fase II: Excepcionalment, atès l’article 3.1.b) de l’Acord de Govern de 12 de maig de 2015, en el cas que no es presentés cap persona funcionària de carrera del cos de gestió d’administració que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb els següents requisits:

 • Disposar de la titulació d’accés al cos de gestió.
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
Es valorarà:
 • Coneixements avançats d’anglès.
 • Coneixements avançats en programari estadístic, preferentment SAS, R, SPSS i Excel.
 • Coneixements en el tractament de sèries temporals.
 • Experiència en el tractament de registres estadístics i administratius i en la documentació de les metodologies estadístiques.
 • Grau en estadística o matemàtiques.
Funcions:
 • Col·laborar amb els estadístics de nivell superior en el disseny i resolució dels aspectes metodològics dels projectes tècnics d'activitats estadístiques.
 • Executar projectes d'activitats estadístiques, integrat en equips de treball i d'acord amb les directrius d'un estadístic de nivell superior.
 • Executar explotacions específiques d'arxius estadístics per tal d'obtenir resultats vàlids i fiables.
 • Generar informació complementària sobre resultats estadístics per tal de proposar millores en el plantejament dels projectes i activitats estadístiques en curs.
 • A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret legislatiu 1/1997).
Contracte:

Denominació:                Tècnic/a de gestió

Grup i nivell:                 A2-20.1

Horari:                          Normal

Durada:

-

Salari brut (anual):

El Salari correponent a aquesta oferta laboral és:

GRUP

Nivell

Sou

Complement Específic

Complement Destinació

Total Mensual

Total Anual

B

20

968,57

444,1

496,71

1.909,38

26.206,94

Podeu consultar les taules de retribucions de funcionaris de l’any 2016 estan publicades a aquest vincle: http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/empleats_publics/retribucions/2016/Funcionaris-2016.pdf

Contacte:

Forma d’ocupació del lloc: comissió de serveis o interinatge.

Participació:

Les persones interessades han de fer arribar el seu currículum i el que genera ATRI en format pdf, en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al portal ATRI, a l’adreça de correu electrònic rrhh@idescat.cat . En el missatge de correu s’ha de detallar, a l’apartat Assumpte, la referència següent: B-20 tècnic de gestió IDESCAT.

Per tal d’agilitar la gestió del gran volum de CV, és imprescindible que en el text del correu feu constar en aquest ordre: NIF, COGNOMS i NOM, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I ADREÇA ELECTRÒNICA

Selecció:

El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum, entrevista personal i supòsit pràctic, si s’escau.

 

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, només podem garantir una resposta individualitzada a les persones que facin l’entrevista.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B