Borsa de treball

COM PUBLICAR EN AQUESTA SECCIÓ

Si esteu interessats en publicar en aquesta secció ofertes de treball, becas o col·laboracions en publicacions científiques ompliu el formulari.

Oferta laboral data de publicació: 23/10/2020
Data de publicació:
Divendres, 23 October 2020 (Tot el dia)
Sol·licitant:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

,

Núm. registre de la convocatòria: 2020-15
Enllaç a la convocatòria: https://aquas.gencat.cat/ca/transparencia/organitzacio/empleats-publics/treballar_nosaltres/

El termini de presentació de candidats i candidates per a l’oferta esmentada finalitza el dia 26 d’octubre de 2020

Requisits:
 • Titulació universitària de llicenciatura o grau
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

Aspectes a valorar:

Acadèmics: [4 punts]

 • Titulació de Llicenciatura o Grau en Ciències de la Salut i de la Vida (medicina, farmàcia, biologia, psicologia, infermeria, veterinària, bioestadística). [2 punts]
 • Es valorarà formació addicional en medicina preventiva i salut pública, epidemiologia, gestió sanitària, polítiques públiques i socials o tècniques d'investigació social [1 punt].
 • Es valorarà formació addicional en estudis observacionals en l'àmbit de la salut [1 punts].

Experiència en llocs de treball similars: [4 punts]

 • Experiència investigadora prèvia (mínim 2 anys) en la redacció de protocols, informes i articles científics i revisions sistemàtiques de l'evidència, en l'àmbit de la salut, els serveis sanitaris i socials [2 punts]
 • Experiència en l'avaluació de tecnologies sanitàries (productes sanitaris, procediments, fàrmacs, models assistencials, programes) [1 punt]
 • Experiència prèvia en la gestió i anàlisi de dades en l'àmbit de la salut, els serveis sanitaris i socials (registres de pacients o sistemes d'informació) [1 punts]

Idiomes i altres competències: [2 punts]

 • Es valorarà el coneixement d'anglès a nivell intermedi [0,25 punts].
 • Usuari avançat de paquet office (Excel, Word, Powerpoint, Access) [0,25 punts].
 • Coneixement alt de software per a l'anàlisi estadística [0,75 punts]
 • Coneixement de software per fer revisions sistemàtiques/metaanàlisis, eines de cerca bibliogràfica i de gestió de referències [0,75 punts]

Habilitats personals:

 • Autonomia de gestió
 • Persona resolutiva, amb iniciativa i capacitat d'organització
 • Capacitat/da per coordinar grups de treball.
 • Capacitat/da per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Perfil analític i metòdic amb habilitats de treball en equip i d'interrelació personal. Orientació a resultats.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita, en anglès, català i castellà
 • Disponibilitat per viatjar
Es valorarà:

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:

 1. Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball proposat, fins a 4 punts
 2. Per experiència en llocs de treball similar, fins a 4 punts.
 3. Per coneixements d’idiomes i eines ofimàtiques, fins a 2 punts.
Funcions:

El candidat o candidata realitzarà tasques d'execució i suport dels diferents projectes que l'AQuAS desenvolupa relacionats amb el Programa "Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2020 (ReDETS)", del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Més concretament, les tasques a desenvolupar en el marc del programa són:

 • Disseny de projectes d'avaluació de tecnologies sanitàries: elaboració de protocols, estratègies de cerques bibliogràfiques, identificació de fonts d'informació, pla de treball i equip assignat.
 • Redacció d'informes i documents d'avaluació de tecnologies sanitàries i serveis sanitaris.
 • Disseny d'estudis observacionals i anàlisis de dades de salut per aplicar en l'avaluació de tecnologies sanitàries.
 • Presentació i comunicació dels resultats obtinguts en els tres idiomes de treball dels diferents projectes (anglès, català i castellà).
 • Redacció d'articles científics i altres materials divulgatius relacionats amb els projectes.
 • Preparació, assistència i seguiment de reunions relacionades amb els projectes representant l'AQuAS.
Contracte:

Lloc de treball: Un/a tècnic/a d’avaluació
Grup professional i nivell: Tècnic/a, grup 2.4
Retribució bruta anual: 35.096,88€
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa
Incorporació laboral: Immediata
Tipus de contracte: De durada determinada per realitzar tasques relacionades amb l’execució dels projectes finançats pel programa “Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2020 (RedETS)”, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (finançats amb fons finalistes). La vigència del contracte està subjecta a disponibilitat pressupostària per part del finançador.

Durada:

De durada determinada per realitzar tasques relacionades amb l’execució dels projectes finançats pel programa “Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2020 (RedETS)”, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (finançats amb fons finalistes).

Salari brut (anual):

35.096,88 €

Contacte:

El personal interessat a formar part d’aquest procés haurà de trametre la seva sol·licitud, juntament amb el currículum, per correu electrònic a l’adreça convocatories.aquas@gencat.cat, indicant en l’assumpte del missatge el número de registre de la convocatòria a què es presenten. El model de currículum es trobarà publicat al web de l’AQuAS, juntament amb les bases de la convocatòria, en format Word. Un cop completat aquest cv, caldrà trametre’l en format PDF amb el correu electrònic de presentació de la convocatòria.

Pages

Oferta laboral data de publicació: 18/05/2018
Fecha de publicación:
Divendres, 18 May 2018 (Tot el dia)
Solicitante:

Agència de Qualitat i Avaluació, (AQuAS), Barcelona.

,

Grup de recerca dirigit per la Dra. Victòria Serra Sutton

Requisitos:

Titulació requerida: Llicenciatura o Grau en Estadística, Psicología, Biología, Farmacia, Enfermería, Sociología, y altres disciplines vinculades a la Recerca en Salut Pública o equivalent

Experiència requerida

 • Es valorarà l'experiència laboral previa en l'àmbit de recerca en salut (mínima de 1 any)
 • Es valorarà experiència previa en el treball de camp de projectes d'investigació, control de qualitat i anàlisi de dades clinico-administratives
 • Es tindrà en compte la participació en la preparació de comunicacions científiques o altres informes/ productes científics

Altres coneixements: De forma adicional, es valorarà:

 • Experiència en el maneig de paquets estadístics (SPSS, STATA).
 • Experiència prèvia en recerca en l'àmbit d'evaluació de serveis sanitaris i/o en recerca en salut pública.
 • Nivell mitjà d'anglès (C1).
 • Capacitat i ganes d'aprendre i seguir formant-se
 • Capacitat per a treballar en equips multidisciplinars
Se valorará:
Funciones:

Apoyo a la investigación y/o gestión de bases de datos vinculadas a la salud. REQUISITOS: Imprescindible estar en posesión de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el candidato es menor de 30 años, no se tendrá en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. (En la inscripción, el/la candidato/a deberá adjuntar informe de vida laboral). La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Contrato:

Tipus de contrato: Pràctiques

Duración:

-

Salario bruto (anual):

25.578,77 €

Contacto:

Més informació: http://www.ciberisciii.es/empleo/detalle-oferta?id=1554

Data límit: 24/05/2018

Pages

Oferta laboral data de publicació: 26/10/2018
Fecha de publicación:
Divendres, 26 October 2018 (Tot el dia)
Solicitante:

UIC Universidad Internacional de Catalunya

Requisitos:
 • Llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en ciències (estadística, matemàtiques, física, etc.) o ciències de la salut (farmàcia, medicina, infermeria, ciències biomèdiques, psicologia, biologia, o similars)
 • Màster en Estadística y Investigació Operativa complet o en disposició d'accedir a un programa de Doctorat.
 • Bon nivell d'anglès (nivell B2 o equivalent), Espanyol i Català
 • Bona disposició per el treball en equip.
Se valorará:

El candidat seleccionat es presentarà a diferents convocatòries de beques predoctorals, perquè es prioritzaran les candidatures amb expedients per sobre de 2.2 en escala 0-4 (7,50 en escala de 0 a 10)

Funciones:

En el Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC, investiguem per a conèixer quins nous determinants de malalties no transmissibles poden ser modificables per polítiques sanitàries. El grup està buscant un estudiant predoctoral interessat en presentar-se com a candidat a beques competitives que s'obriran pròximament (AGAUR i altres) per al desenvolupament de tècniques estadístiques en un projecte longitudinal sobre exposicions a factors socials, ambientals i biològics i la seva relació amb la salut. Esperem una forta col·laboració entre els investigadors, famílies i pediatres per crear nou coneixement sobre els factors que afecten al benestar de nens i adolescents.

Contrato:

Beca Predoctoral (35h)

Duración:

3 anys

Salario bruto (anual):

17.000

Contacto:

Enviar CV i Expedient acadèmic al Dr. Carlos G. Forero (cgarciaf@uic.es),  Grupo de Evaluación de Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias, abans del dia 20 de novembre de 2018.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B