Disseny i adaptació de qüestionaris

Disseny i adaptació de qüestionaris: estudi de l'estructura interna i de la fiabilitat amb R

Presentació:

La utilització de qüestionaris és molt freqüent tant dins de l'àmbit de la recerca en ciències socials com en ciències de la salut. El qüestionari és una tècnica de recollida de dades poc costosa, que permet arribar a un ampli nombre de participants i facilita l'anàlisi, tot i que també presenta les seves limitacions que, si no es tenen en compte, poden restar valor a la investigació. Mitjançant qüestionaris s'obté informació sobre percepcions, sentiments, actituds o conductes que transmet l'enquestat. En tots els casos és imprescindible que les preguntes que s'inclouen en un qüestionari siguin apropiades per allò que es vol esbrinar i també que siguin comprensibles i acceptables per les persones a qui es dirigiran. L'anàlisi de resultats pregunta per pregunta és senzilla, però es complica en cas que les respostes a diferents preguntes es vulguin combinar per obtenir una sola puntuació. Cal aportar una justificació per la forma de combinació que s'ha escollit i també aportar proves de la qualitat de la puntuació que en resulta. Anomenem model de mesura a la forma de combinació i és important assegurar que les puntuacions que se'n deriven són mesures vàlides i fiables. En aquest curs es veuran algunes tècniques d'anàlisi per determinar la validesa i la fiabilitat d'aquest tipus de puntuacions. Concretament, aquelles tècniques que es poden aplicar amb una sola administració del qüestionari.

A partir de la resolució de casos model es pretén que, en el curs, s'adquireixi pràctica en l'ús i la interpretació de resultats de les tècniques d'anàlisi de l'estructura interna i de la fiabilitat de qüestionaris amb múltiples ítems i amb escales de resposta quantitatives i/o ordinals. S'espera que les persones participants resolguin de manera guiada els exercicis model que es proposaran durant la classe tot utilitzant el seu propi ordinador on hauran instal·lat el programari R i la interfície RStudio. Durant la darrera sessió es tindrà la oportunitat de treballar amb dades pròpies.

Programa del curs:

 • 30 de gener
  • Introducció: Presentació d'un cas pràctic. Model conceptual i models de mesura. Paquets d'R útils per fer anàlisis psicomètriques. Organització de la base de dades.
  • Anàlisi de dades quantitatives: Exploració de les dades i presa de decisions sobre els models de mesura i els estimadors a utilitzar. Determinació del model de mesura que millor s'ajusta a les dades i argumentació sobre la validesa de les puntuacions que se'n deriven.
 • 31 de gener
  • Anàlisi de respostes a ítems ordinals: Models de mesura per variables ordinals. Exploració de la base de dades. Determinació del model de mesura i argumentació sobre la validesa de les puntuacions que se'n deriven.
 • 1 de febrer
  • Els coeficients de fiabilitat de consistència interna. Quins s'han d'utilitzar i com calcular-los amb R.
 • 2 de febrer
  • Treball amb les dades pròpies de cadascú.

Bibliografia:

Bentler, P. M. (2009). Alpha, dimension-free, and model-based internal consistency reliability.
Psychometrika, 74(1), 137–143.
http://doi.org/10.1007/s11336-008-9100-1
Cho, E., & Kim, S. (2015). Cronbach’s coefficient alpha: Well known but poorly understood.
Organizational Research Methods, 18(2), 207–230.
http://doi.org/10.1177/1094428114555994
Green, S. B., & Yang, Y. (2015). Evaluation of dimensionality in the assessment of internal consistency reliability : coefficient alpha and omega coefficients.
Educational Measurement: Issues and Practice, 34(4), 14–20. http://doi.org/10.1111/emip.12100
Revelle, W. (2016). Using R and the psych package to find ω.
http://personality-project.org/r/

 

Professorat:

Carme Viladrich - Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ariadna Angulo-Brunet - Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona.

Destinataris:

El curs Disseny i adaptació de qüestionaris: estudi de l'estructura interna i de la fiabilitat amb R està dirigit a investigadores i investigadors en formació o sènior que participen en la construcció o en l'adaptació de qüestionaris per tal de mesurar variables tant de processos psicològics com de resultats percebuts en els àmbits de les ciències socials i/o de la salut.

Requeriments previs:

Es necessari tenir coneixements d'estadística descriptiva i de regressió lineal a nivell bàsic, nocions d'anàlisi factorial, i haver utilitzat alguna vegada algun paquet estadístic per analitzar dades de qüestionaris per tal d'obtenir la puntuació total i la seva fiabilitat.

Per la realització d'aquest curs és imprescindible que l'alumne porti el seu ordinador personal.

Detalls d'organització:

El curs Disseny i adaptació de qüestionaris: estudi de l'estructura interna i de la fiabilitat amb R s'impartirà els dies 30, 31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2017 de 9:30 a 13:30.

La durada total del curs és de 16 hores.

El número màxim d'assistents és de 20.

La preinscripció es podrà formalitzar omplint el formulari de preinscripció que trobareu a la web. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.

Quotes d'inscripció (2017):

Concepte Quantitat Import
    Extern Esfera UAB
Inscripció
(abans del
15 de gener)
1 assist  450,00 €  450,00 €  270,00 €
Inscripció
(després del
15 de gener)
1 assist  590,00 €  590,00 €  400,00 €

Tarifa UAB: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent. 

(*) Descomptes especials per a persones en situació d'atur. Presentant còpia del document d'alta o de renovació de la sol·licitud d'ocupació emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya.

(*) Descomptes especials per a grups de persones procedent de la mateixa empresa/institució.

(*) Tots els estudiants de qualsevol titulació en estadística poden acollir-se a la tarifa Last Minute, en cas que quedin places disponibles la setmana abans de començar el curs (Tarifa Last Minute: Sense factura; Preu Curs 100 €). Sol·licitar aquesta tarifa no garanteix poder realitzar el curs fins a la setmana prèvia a l'inici.

Detalls de pagament:

Un cop formalitzada la preinscripció, rebreu un correu electrònic informant-vos dels detalls per a realitzar el pagament de la inscripció.

Les persones interessades en sol·licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar al justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO el del propi assistent al curs. Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners de la inscripció.

Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Campus d'excel·lència internacional U A B