Oferta laboral data de publicació: 23/10/2020
Fecha de publicación:
Divendres, 23 October 2020 (Tot el dia)
Solicitante:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

,

Núm. registre de la convocatòria: 2020-15
Enllaç a la convocatòria: https://aquas.gencat.cat/ca/transparencia/organitzacio/empleats-publics/treballar_nosaltres/

El termini de presentació de candidats i candidates per a l’oferta esmentada finalitza el dia 26 d’octubre de 2020

Requisitos:
 • Titulació universitària de llicenciatura o grau
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

Aspectes a valorar:

Acadèmics: [4 punts]

 • Titulació de Llicenciatura o Grau en Ciències de la Salut i de la Vida (medicina, farmàcia, biologia, psicologia, infermeria, veterinària, bioestadística). [2 punts]
 • Es valorarà formació addicional en medicina preventiva i salut pública, epidemiologia, gestió sanitària, polítiques públiques i socials o tècniques d'investigació social [1 punt].
 • Es valorarà formació addicional en estudis observacionals en l'àmbit de la salut [1 punts].

Experiència en llocs de treball similars: [4 punts]

 • Experiència investigadora prèvia (mínim 2 anys) en la redacció de protocols, informes i articles científics i revisions sistemàtiques de l'evidència, en l'àmbit de la salut, els serveis sanitaris i socials [2 punts]
 • Experiència en l'avaluació de tecnologies sanitàries (productes sanitaris, procediments, fàrmacs, models assistencials, programes) [1 punt]
 • Experiència prèvia en la gestió i anàlisi de dades en l'àmbit de la salut, els serveis sanitaris i socials (registres de pacients o sistemes d'informació) [1 punts]

Idiomes i altres competències: [2 punts]

 • Es valorarà el coneixement d'anglès a nivell intermedi [0,25 punts].
 • Usuari avançat de paquet office (Excel, Word, Powerpoint, Access) [0,25 punts].
 • Coneixement alt de software per a l'anàlisi estadística [0,75 punts]
 • Coneixement de software per fer revisions sistemàtiques/metaanàlisis, eines de cerca bibliogràfica i de gestió de referències [0,75 punts]

Habilitats personals:

 • Autonomia de gestió
 • Persona resolutiva, amb iniciativa i capacitat d'organització
 • Capacitat/da per coordinar grups de treball.
 • Capacitat/da per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Perfil analític i metòdic amb habilitats de treball en equip i d'interrelació personal. Orientació a resultats.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita, en anglès, català i castellà
 • Disponibilitat per viatjar
Se valorará:

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:

 1. Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball proposat, fins a 4 punts
 2. Per experiència en llocs de treball similar, fins a 4 punts.
 3. Per coneixements d’idiomes i eines ofimàtiques, fins a 2 punts.
Funciones:

El candidat o candidata realitzarà tasques d'execució i suport dels diferents projectes que l'AQuAS desenvolupa relacionats amb el Programa "Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2020 (ReDETS)", del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Més concretament, les tasques a desenvolupar en el marc del programa són:

 • Disseny de projectes d'avaluació de tecnologies sanitàries: elaboració de protocols, estratègies de cerques bibliogràfiques, identificació de fonts d'informació, pla de treball i equip assignat.
 • Redacció d'informes i documents d'avaluació de tecnologies sanitàries i serveis sanitaris.
 • Disseny d'estudis observacionals i anàlisis de dades de salut per aplicar en l'avaluació de tecnologies sanitàries.
 • Presentació i comunicació dels resultats obtinguts en els tres idiomes de treball dels diferents projectes (anglès, català i castellà).
 • Redacció d'articles científics i altres materials divulgatius relacionats amb els projectes.
 • Preparació, assistència i seguiment de reunions relacionades amb els projectes representant l'AQuAS.
Contrato:

Lloc de treball: Un/a tècnic/a d’avaluació
Grup professional i nivell: Tècnic/a, grup 2.4
Retribució bruta anual: 35.096,88€
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa
Incorporació laboral: Immediata
Tipus de contracte: De durada determinada per realitzar tasques relacionades amb l’execució dels projectes finançats pel programa “Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2020 (RedETS)”, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (finançats amb fons finalistes). La vigència del contracte està subjecta a disponibilitat pressupostària per part del finançador.

Duración:

De durada determinada per realitzar tasques relacionades amb l’execució dels projectes finançats pel programa “Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 2020 (RedETS)”, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (finançats amb fons finalistes).

Salario bruto (anual):

35.096,88 €

Contacto:

El personal interessat a formar part d’aquest procés haurà de trametre la seva sol·licitud, juntament amb el currículum, per correu electrònic a l’adreça convocatories.aquas@gencat.cat, indicant en l’assumpte del missatge el número de registre de la convocatòria a què es presenten. El model de currículum es trobarà publicat al web de l’AQuAS, juntament amb les bases de la convocatòria, en format Word. Un cop completat aquest cv, caldrà trametre’l en format PDF amb el correu electrònic de presentació de la convocatòria.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B