Resolución XI Concurs Student

De los trabajos presentados al XI Concurso Student de Estadística Aplicada:

 • A Bayesian approach to identifying fish nurseries
 • Aplicació del mètode de C/R en l'àmbit de la seguretat pública: comptatge de poblacions potencialment perilloses
 • Candidate Gene Case-Control Association Analysis of Common Variants Influencing Asthma Response
 • Comparació de Diversos Models de Supervivència per a fenòmens recurrents, davant la presència de dependència d'ocurrència i la falta d'informació dels episodis previs
 • Comparativa de las estaciones aerobiológicas de Catalunya
 • Desarrollo de una sintaxis en R para la evaluación económica de ensayos clínicos sanitarios
 • Efecto de la pérdida de peso sobre la hipertrasaminasemia de la esteatosis hepática no alcohólica
 • Estimación de la variación sistemática de la práctica médica en comparación internacional. El problema de la heterogeneidad de las unidades de análisis
 • Estimación y predicción de la velocidad del viento mediante funciones ortogonales empíricas y modelos de volatilidad estacional
 • Estudi de la correlació entre la popularitat de diferents paraules al buscador Google i l'evolució dels mercats financers globals
 • Estudio de la dependencia a largo plazo en el Ibex35
 • Influència de l'aparença física envers la societat
 • Influencia del Perfil de Temperatura en la Producción de Muones en Cascadas Atmosféricas
 • Los distritos de Barcelona en las elecciones del 25-N de 2012
 • Model Inference on Social Media and TV Ratings
 • Models estadístics per al nombre d'implantacions i de naixements en les tècniques de reproducció humana assistida
 • Predicció del reingrés Hospitalari de pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
 • P-Splines for Longitudinal Data. Application to the Study of Children Growth with Phenylketonuria
 • Quant es gasta i quins factors influeixen a l'hora de comprar productes eròtics-sexuals en reunions tuppersex
 • Responsabilitat Social Corporativa a les empreses de l'Ibex-35 // Anàlisi empíric de l'ús dels indicadors d'acció econòmica del Global Reporting Initiative

 

Los miembros del Jurado del XI Concurso STUDENT de Estadística Aplicada, han resuelto otorgar el premio Idescat al mejor trabajo de máster al alumno:

 

Iosu Paradinas Aranjuelo

 
  Estudiante de la Universitat de València  

Por el trabajo titulado:

 

A Bayesian approach to identifying fish nurseries

 
    We propose a 2-step generalized linear Bayesian hierarchical spatio-temporal model, which consists in applying consecutively a Bernoulli and a Gamma model, in order to identify fish nurseries for fisheries management purposes.
We apply our approach to juvenile European hake (Merluccius merluccius) in waters of the Mediterranean Sea along the Iberian Peninsula. Time series of fishery-independent data were used to map juvenile hake occurrence and abundance with respect to geographical variables. Results clearly show highpresence and density aggregations areas mainly along the shelf break and the upper slope along the Spanish Mediterranean coast. Appropriate spatial protection measures of these areas are suggested, including marine protected area designation, with an aim to improve the management of these stocks.
   

 

 

Han resuelto otorgar el premio Almirall al mejor trabajo de bioestadística:

 

Natàlia Vilor Tejedor

 
  Estudiante de la Universitat de Vic  

Por el trabajo titulado:

 

Candidate Gene Case-Control Association Analysis of Common Variants Influencing Asthma Response

 
    Objetivo. Este informe presenta los resultados de un estudio de asociación para determinar el comportamiento de una selección de marcadores genéticos frente al fenotipo del asma. Para ello, se cuenta con la información genotipada de 51 biomarcadores sobre un total de 1578 individuos, y la información fenotípica referente al país de origen, el sexo, la edad y el índice de masa corporal. Métodos. Para el análisis se utilizan métodos estadísticos comunes en los estudios de asociación genética, como la aplicación de modelos de regresión logística ajustado por todas las posibles variables confusoras y el análisis simultáneo de múltiples bloques de polimorfismos. Sin embargo, por las limitaciones que presentan estos métodos, se introduce el análisis de una nueva metodología estadística -Global Adaptive Rank Truncated Method (globalARTP)- de carácter más complejo; propuesta en una extensión de este trabajo. Para ampliar los resultados se realiza un proceso de integración para analizar las funciones biológicas del conjunto de marcadores asociados. Resultados. Los resultados muestran una fuerte asociación entre 6 polimorfismos marcadores situados en el gen NPSR1, ajustando el análisis por país de origen, sexo, edad y índice de masa corporal. En el análisis por bloques de polimorfismos se observa una asociación significativa en ciertas combinaciones del bloque haplotípico definido por los polimorfismos rs184448, rs324957, rs324960, rs324396. Asimismo, la metodología globalARTP reporta como genes globalmente significativos NPSR1 y DPP10. Además, con el análisis de integración se obtiene que el proceso biológico más enriquecido corresponde a Peptidase activity acting on L-aminoacid peptides. Limitaciones. Las limitaciones más importantes vienen dadas por la falta de replicabilidad en diferentes poblaciones, la presencia de subestructura poblacional y la imprecisa caracterización clínica de las enfermedades; desconociendo como se ha llevado a cabo la selección muestral.    

 

 

Han resuelto otorgar el premio SEA al mejor trabajo de grado:

 

Robert Ortells Sesé

 
  Estudiante de la Universitat Politècnica de Catalunya  

Por el trabajo titulado:

 

Estudi de la correlació entre la popularitat de diferents paraules al buscador Google i l'evolució dels mercats financers globals

 
    El present treball tracta d’elaborar un model de regressió que permeti predir l’evolució de quatre índexs econòmics a partir del nombre de vegades que es busquen diferents paraules clau al buscador Google. En altres paraules, el que s’ha intentat és modelitzar el comportament d’una sèrie d’índexs econòmics a partir de la popularitat que un conjunt de paraules han tingut a Internet la setmana anterior.
A nivell intuïtiu, resulta raonable pensar que coneixent quantes vegades es busca exactament una paraula en tot el món en un període determinat (per exemple, cada dia) es pot extreure una conclusió sobre el sentiment que en aquell moment té la població; és a dir, no resultaria estrany pensar que si de forma generalitzada hi ha un increment de cerques en paraules com recession, crisis, panic, insolvency o bankruptcy significa que hi ha una creixent preocupació o incertesa respecte el futur econòmic, mentre que altres paraules com growth, investment, interest o simplement l’absència de les paraules anteriors pot significar optimisme (plasmats en l’evolució negativa o positiva respectivament del mercat de valors, mercats de bons, etc.). És a partir d’aquesta hipòtesi de què “existeix certa correlació causa-efecte entre les cerques a Internet i l’evolució econòmica a curt termini” que neix aquest treball, que intenta predir com evolucionaran una sèrie d’índexs, entre ells el mercat de valors, bons sobirans i matèries primes a partir del resultat de cerques a Google la setmana anterior.
Cal destacar que tant les dades amb les quals tractarem com els índexs a predir no són les dades amb les quals construirem directament el model, sinó que com es discutirà posteriorment aquestes dades requeriran un tractament composicional. En primer lloc, les dades sobre el nombre de cerques estan expressades en forma de percentatge, de forma que només aquest fet ja requeriria un tractament especial; ara bé, el motiu principal que motiva el tractament composicional és que el que resulta veritablement explicatiu no són el nombre de cerques com a tals, sinó les relacions entre les cerques de les diferents paraules. En altres paraules, no és l’augment del nombre de vegades que es busca la paraula “recession” el que indica sentiment d’incertesa sinó l’augment relatiu de cerques respecte a les altres paraules del model.
En segon lloc, com també es desenvoluparà posteriorment, no té sentit preveure l’evolució d’un sol índex, donat que l’evolució dels mercats financers no es pot descriure només amb l’evolució del mercat de valors, o el mercat de bons sobirans. Si només es considerés un sol índex, com es va considerar inicialment a efectes de simplificar els càlculs, no estaríem responent al funcionament real dels mercats globals. Essencialment, tots els actors que actuen en els mercats financers tenen una cartera que distribueixen en 4 àrees bàsiques (encara que es podria pensar en una distribució més exhaustiva): renda variable (valors i derivats sobre subjacents de renda variable), renda fixa (sobirana o corporativa), matèries primes i liquiditat (restant no invertit o bé invertit en productes altament líquids amb interès pràcticament nul). Per tant, per definir la veritable evolució d’un mercat global cal treballar amb una composició d’índexs.
   

 

 

El Servei d'Estadística de la UAB y el Institut d'Estadística de Catalunya, quieren expresar su enhorabuena más efusiva a los ganadores, así cómo agradecer al resto de participantes por el interés y esfuerzo mostrado.

El acto de entrega de premio tubo lugar el pasado 4 de octubre de 2013, en motivo del Dia de l'Estadística a Catalunya celebrado a la sala 'Prat de la Riba' del Institut d'Estudis Catalans, donde se hizo público el nombre de los ganadores y se entregaron los premios y diplomas.

Campus d'excel·lència internacional U A B