Consultoria

Durant els darrers anys, les noves tecnologies han permès generar, emmagatzemar i difondre grans volums d’informació. Per tal d’extreure'n coneixement i generar valor, calen eines analítiques. L’Estadística és l’eina determinant per a la presa de decisions i la obtenció de coneixement.

Per tal d’aprofitar el potencial de l’Estadística i fer-ne l’ús apropiat, cal vetllar pel compliment de diversos requisits fonamentals:

  • Validesa: Cal acreditar que l’estudi hagi estat ben dissenyat eliminant o controlant biaixos potencials.
  • Fiabilitat: Cal garantir que els resultats i l’anàlisi proporcionen suficient precisió.
  • Rellevància: Els resultats obtinguts a més de ser vàlids i fiables han d’aportar valor des de la perspectiva de l’àmbit de recerca.

Sovint els investigadors o professionals es troben amb dificultats a l'hora de jutjar la fiabilitat, la validesa o la rellevància d'un estudi, ja sigui per qüestions associades a la metodologia Estadística, al programari o bé a la interpretació dels resultats.

El Servei d'Estadística us ofereix assessorament tècnic i consultoria en tots els àmbits de l'estadística amb un objectiu: Aportar solucions concretes i factibles a les necessitats de l'investigador en totes les fases del projecte per tal que l'ús de tècniques Estadístiques sigui l'adequat i les conclusions de les anàlisis siguin les apropiades.

Les possibles vies de consultoria que proporciona el Servei d'Estadística són:

  • Assessorament puntual
  • Suport Estadístic Integral
  • Col·laboracions científiques
  • Formació especialitzada

Aquest assessorament està obert tant a projectes d'investigació tutel·lats per la pròpia UAB, com als equips d'investigació vinculats a d'altres universitats, així com a professionals, empreses o altres institucions externes.

Campus d'excel·lència internacional U A B