Assessorament puntual

L'assessorament puntual permet resoldre dubtes concrets sobre algun dels aspectes de l'anàlisi Estadística d'un projecte: sobre el disseny de l'estudi, metodologia estadística, interpretació de resultats.

Les tarifes establertes per a l'assessorament puntual són les següents:

 
Concepte Tipologia
de tarifa
Preu (amb canon sense IVA)
Assessorament metodològic Interna 44 €
Mixta: Usuaris
UAB per conveni
72 €
Esfera 93€
Externa 125 €

(*) Tarifa UAB: El càrrec es tramita via Centre de Cost

(*) Tarifa UAB conveni: Usuaris UAB amb projectes externs (convenis). El càrrec es tramita via Centre de Cost.

Despeses per dietes i desplaçament no inclosos
En cas que s'escaigui, IVA no inclòs

La tarifa s'estableix en base a la persona/empresa/institució que realitza el pagament.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B