Organització

El Servei d'Estadística Aplicada de la UAB és un servei cientificotècnic que depèn dels vicerrectorats d’Investigació i de Projectes Estratègics de la UAB.

Al mateix temps, està supervisat per la Comissió Executiva integrada per:

  • El vicerector/a responsable dels serveis cientificotècnics o persona en qui delegui.
  • El responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
  • El director/a del servei.
  • Tres membres del personal acadèmic experts en les àrees cientificotècniques en les que s’adscriu el servei.

El Servei també compta amb una Comissió d’usuaris, nomenada per la Comissió Executiva i formada per cinc responsables científics dels grups de recerca de la UAB que són usuaris regulars del servei.

 

Organigrama:

 

Campus d'excel·lència internacional U A B