Condicions d'assaig

Documentació

Condicions per l'enviament de les mostres:

  • Horaris: el Servei us atendrà de 8:30h a 16:30h hores de dilluns a divendres
  • Telèfon de contacte: 935868945/47

Instrucció d'enviament de les mostres: S'ha d'indicar la data que feu l'enviament, el nombre de tubs o plaques que envieu, la temperatura i en quin disolvent es troben. El client és responsable de garantir les condicions adequades fins la seva recepció al SG. Es guardaran en el Servei durant un mes, després del lliurament dels resultats.

L'entrega de resultats es realitzarà en el plaç màxim d'una setmana, excepte en casos d'emergència. Els resultats es poden recollir en CD, en USB, en paper o via correu electrònic i es guarden en el servei durant 1 any, posterior a l'entrega dels resultats.

Totes les mostres han de venir acompanyades de la fulla de Sol.licitud d'assaig i de la fulla de facturació específica (usuaris UAB o usuaris externs [Esfera UAB o d'altres entitats]).

El SG no es responsabilitza de les etapes d'assaig que no han estat realitzades pel personal del SG.

L'utilització d'equips en regim d'autoservei requereix autorització i entrenament per part del responsable de l'equip del SG i ha d'anar acompanyat de la sol·licitud d'assaig aprovada per l'Investigador Principal.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals enviant la vostra sol·licitud al responsable del tractament de dades a l’adreça: sgb@uab.cat

Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el següent enllaç: Tractament de dades personals

Mostra Técnica Volum mínim Concentració Òptima Condicions T Format kit (full solic) Resultats
DNA Purificació DNA 10µl 100ng/µl fins a 10µg/µl RT Tub 0,2 ml   DNA en aigua
Quantificació Nanodrop 2µl 2ng/µl fins a 3700ng/µl RT Tub 0,2 ml   excel
Quantificació Qubit dsDNA HS Assay 2µl 0,2-100ng RT

Tub 0,2 ml

  excel
dsDNA BR Assay 2µl 2-1000ng RT

Tub 0,2 ml

  excel
ssDNA Assay 2µl 1-200ng RT Tub 0,2 ml   excel
RNA Assay 2µl 5-100ng -20ºC Tub 0,2 ml   excel
RNA BR Assay 2µl 20-1000ng -20ºC Tub 0,2 ml   excel
Protein Assay 2µl 0,25-5µg -20ºC Tub 0,2 ml   excel
Seqüenciació ABI 3130 DNA 5µl 100 ng/µl RT Tub 0,2 ml o placa 96   Arxiu .abi
Arxiu .seq
Primer2µl 5 µM
Seqüenciació massiva Consultar Consultar RT     Arxius .fastq
Resuspensió --- --- RT Tub 0,2 ml o placa 96 Indicar versió Big Dye utilitzat Arxiu .abi
Arxiu .seq
Gene Mapper 2µl --- RT Tub 0,2 ml o placa 96 Indicar filtre Arxiu .fsa
prints
Qualitat Lab Chip DNA 2µl 0,5ng/µl fins a 50ng/µl RT Tub 0,2 ml   pdf
RNA Quantificació Nanodrop 2µl 2ng/µl fins a 3700ng/µl -20ºC Tub 0,2 ml   excel
LAb Chip RNA 2µl 25-500ng/µl -20ºC Tub 0,2 ml   pdf
Microarrays Impressió Microgrid 20µl 100ng/µl -20ºC Placa 384   xips
Marcatge 10µl 1µg/µl -20ºC Tub 0,2 ml    
Hibridació Array Booster --- --- -20ºC      
Escanejat scan array --- --- RT     Arxius.tiff
Generació dades
Gene pix
--- ---       Arxius.gpr
Campus d'excel·lència internacional U A B