Lab-chip

Anàlisi Lab-Chip

  • El Bionalyzer utilitza l’electroforesi capil·lar per separar els àcids nucleics i determinar el seu nivell d’integritat (mesura de la qualitat) i la quantitat.
  • És un mètode molt sensible i empra un sol microlitre de mostra, per això està molt indicat quan tenim molt poca quantitat de mostra, o bé la mostra és molt valuosa o està poc concentrada.
  • La detecció és per la fluorescència dels colorants propis d’Agilent que s’intercalent entre les molècules dels àcids nucléics.

 

EQUIP

Agilent 2100 Bioanalyzer

ASSAIG

RNA 6000 Nano, DNA 1000

VOLUM

1 µl /mostra

CAPACITAT

1 xip/12 mostres

RESULTATS

 S’envien per e-mail els arxius corresponents

 

ACTIVITAT

CONDICIONS

 

Electroforesi

A cada xip cal posar el marcador de pes molecular i les 12 mostres en els pouets corresponents
Les mostres venen preparades per l'usuari i en l'SGB es desenvolupa l'electroforesi

Campus d'excel·lència internacional U A B