Anàlisi elemental (bulk)

Sistema per fer anàlisis elementals de d13C, d15N,d/H, d18O i d34S:

- Analitzador Elemental Flash HT, amb un reactor simple per la determinació simultània en línia de d13C i d15N, i un segon reactor d'alta temperatura (1450 ºC) per la determinació simultània en línia de dH i d18O. Kit de conversió per S. 

Nota: també es poden calcular els %C i %N amb una precisió inferior a l'1% per a quantitats de mostra superiors a 150 micrograms de carboni. 

- Interfície Finnigan ConFlo-III – Interfície universal per connectar un Analitzador Elemental a un Espectròmetre de Masses d'Isòtops estables. La interfície empra un sistema de dilució de gasos, que compensa les abundàncies diferents de Carboni, Nitrogen, Oxigen i Hidrogen en una mostra orgànica. Facilita la mesura simultània de les relacions isotòpiques de Carboni i Nitrogen, o d'Oxigen i Hidrogen en la mateixa mostra, sense reduir la precisió. Un sistema doble d'injecció de gas de referència és part de la interfície. El ConFlo-III està equipat per aplicacions amb sofre.

Campus d'excel·lència internacional U A B