Serveis i tarifes

TIPOLOGIA DE TARIFA

  Interna Interna
+ IVA
Mixta Externa
  1 (Annex al Model Econòmic)
  1 2
Aplicada a Usuaris UAB amb projectes interns CRAG
FIRHVH
Usuaris UAB amb projectes externs (convenis) Centres PRUAB,
EBT+Spin-off UAB
Alt. empreses PRUAB,
Entitats CEI
Ent. públiques o privades NO vinculades a la UAB
CANON APLICABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 21% - [12,6% Spin-off] 21% 21%
IVA IMPUTABLE NO APLICA 21% NO APLICA 21% 21% 21%
Tipus cobrament Càrrec Intern Facturació Càrrec Intern Facturació Facturació Facturació

 

PREU ANY 2020 (amb CANON, sense IVA)

Concepte de Tarifa Interna 1A 1B 2 Externa
Tractament físico-químic de mostres aerobiològiques COUR 49,5 €/mostra 51,5 €/mostra 57 €/mostra 59 €/mostra 62 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres aerobiològiques COUR 82 €/mostra 85 €/mostra 92 €/mostra 96 €/mostra 102 €/mostra
Elaboració d'informes de resultats segons demanda 18 €/mostra 19 €/mostra 20 €/mostra 21 €/mostra 22 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres aerobiològiques HIRST 42 €/mostra 43 €/mostra 46 €/mostra 48 €/mostra 52 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres recollides sobre insectes          
preparació material a LAP
42 €/mostra 43 €/mostra 46 €/mostra 48 €/mostra 52 €/mostra
mostres preparades, només analitzar, elaborar mètode
18 €/mostra 19 €/mostra 20 €/mostra 21 €/mostra 22 €/mostra
mostres preparades, només analitzar, mètode establert
12 €/mostra 13 €/mostra 13,5 €/mostra 14 €/mostra 14,5 €/mostra
Tractament físico-químic de mostres de sòls arqueològics 40 €/mostra 41 €/mostra 44 €/mostra 46 €/mostra 50 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres de sòls arqueològics 63 €/mostra 66 €/mostra 72 €/mostra 75 €/mostra 78 €/mostra
Tractament físico-químic i anàlisi de mostres de sòls arqueològics 101 €/mostra 104 €/mostra 110 €/mostra 117 €/mostra 126 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres de mels i similar 42 €/mostra 43 €/mostra 46 €/mostra 48 €/mostra 52 €/mostra
Elaboració d'informes de resultats d'anàlisi de mels i similar segons demanda 18 €/mostra 19 €/mostra 20 €/mostra 21 €/mostra 22 €/mostra
Anàlisis d'al·lèrgens en mostres d'aire, aliments o altres preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas
Posta a punt de noves metodologies 35 €/hora treball
+ material necessari
37 €/hora treball
+ material necessari
42 €/hora treball
+ material necessari
46 €/hora treball
+ material necessari
52 €/hora treball
+ material necessari

NOTA: en tots els casos es pot reconsiderar el preu en funció del nombre de mostres a analitzar. Contacteu aerobiologia.pia@uab.cat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B