Serveis i tarifes

TIPOLOGIA DE TARIFA

  Interna Interna
+ IVA
Mixta Externa
  1 (Entitats de l'Annex al Model Econòmic)
  1 2
Aplicada a Usuaris UAB amb projectes interns CRAG
FIRHVH
Usuaris UAB amb projectes externs (convenis) Centres PRUAB,
EBT+Spin-off UAB
Alt. empreses PRUAB,
Entitats CEI
Ent. públiques o privades NO vinculades a la UAB
CANON APLICABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 21% - [12,6% Spin-off] 21% 21%
IVA IMPUTABLE NO APLICA 21% NO APLICA 21% 21% 21%
Tipus cobrament Càrrec Intern Facturació Càrrec Intern Facturació Facturació Facturació

 

PREU ANY 2021 (amb CANON, sense IVA)

Concepte de Tarifa Interna 1A 1B 2 Externa
Tractament físico-químic de mostres aerobiològiques COUR 50,5 €/mostra 52,5 €/mostra 58 €/mostra 60 €/mostra 63 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres aerobiològiques COUR 83,5 €/mostra 86,5 €/mostra 94 €/mostra 98 €/mostra 102 €/mostra
Elaboració d'informes de resultats segons demanda 18 €/mostra 19 €/mostra 20 €/mostra 21 €/mostra 22 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres aerobiològiques HIRST 43 €/mostra 44 €/mostra 47 €/mostra 49 €/mostra 53 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres recollides sobre insectes          
preparació material a LAP
43 €/mostra 44 €/mostra 47 €/mostra 49 €/mostra 53 €/mostra
mostres preparades, només analitzar, elaborar mètode
18,5 €/mostra 19,5 €/mostra 20,5 €/mostra 21,5 €/mostra 22,5 €/mostra
mostres preparades, només analitzar, mètode establert
12,5 €/mostra 13,5 €/mostra 14 €/mostra 14,5 €/mostra 15 €/mostra
Tractament físico-químic de mostres de sòls arqueològics 41 €/mostra 42 €/mostra 45 €/mostra 47 €/mostra 51 €/mostra
Análisi Palinològica de mostres de sòls arqueològics 64 €/mostra 67 €/mostra 73 €/mostra 76,5 €/mostra 80 €/mostra
Tractament físico-químic i anàlisi de mostres de sòls arqueològics 103 €/mostra 106 €/mostra 112 €/mostra 119 €/mostra 128,5 €/mostra
Anàlisi palinològica de mostres de mels i similar 84 €/mostra 87 €/mostra 94 €/mostra 98 €/mostra 104 €/mostra
Anàlisis d'al·lèrgens en mostres d'aire, aliments o altres preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas
Posta a punt de noves metodologies 36 €/hora treball
+ material necessari
38 €/hora treball
+ material necessari
43 €/hora treball
+ material necessari
47 €/hora treball
+ material necessari
53 €/hora treball
+ material necessari

NOTA: en tots els casos es pot reconsiderar el preu en funció del nombre de mostres a analitzar. Contacteu aerobiologia.pia@uab.cat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B