Serveis i tarifes

TIPOLOGIA DE TARIFA

  Interna Interna
+ IVA
Mixta Externa
  1 (Entitats de l'Annex al Model Econòmic)
  1 2
Aplicada a Usuaris UAB amb projectes interns CRAG
FIRHVH
Usuaris UAB amb projectes externs (convenis) Centres PRUAB,
EBT+Spin-off UAB
Alt. empreses PRUAB,
Entitats CEI
Ent. públiques o privades NO vinculades a la UAB
CÀNON APLICABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 21% - [12,6% Spin-off] 21% 21%
IVA IMPUTABLE NO APLICA 21% NO APLICA 21% 21% 21%
Tipus cobrament Càrrec Intern Facturació Càrrec Intern Facturació Facturació Facturació

 

PREU ANY 2022 (amb CÀNON, sense IVA)

Concepte de Tarifa Interna 1A 1B 2 Externa
Tractament físico-químic de mostres aerobiològiques COUR (€/mostra) 53,5 55,7 61,5 63,6 66,8
Anàlisi Palinològica de mostres aerobiològiques COUR (€/mostra) 88,5 91,7 99,6 103,9 108,1
Elaboració d'informes de resultats segons demanda (€/mostra) 19,1 20,1 21,2 22,3 23,3
Anàlisi palinològica de mostres aerobiològiques HIRST (€/mostra) 45,6 46,6 49,8 51,9 56,2
Anàlisi palinològica de mostres recollides sobre insectes          
preparació material a LAP (€/mostra)
45,6 46,6 49,8 51,9 56,2
mostres preparades, només analitzar, elaborar mètode (€/mostra)
19,6 20,7 21,7 22,8 23,9
mostres preparades, només analitzar, mètode establert (€/mostra)
13,3 14,3 14,8 15,4 15,9
Tractament físico-químic de mostres de sòls arqueològics (€/mostra) 43,5 44,5 47,7 49,8 54,1
Anàlisi Palinològica de mostres de sòls arqueològics (€/mostra) 67,8 71 77,4 81,1 84,8
Tractament físico-químic i anàlisi palinològica de mostres de sòls arqueològics (€/mostra) 109,2 112,4 118,7 126,1 136,2
Anàlisi palinològica de mostres de mels i similar (€/mostra) 89 92,2 99,6 103,9 110,2
Anàlisis d'al·lèrgens en mostres d'aire, aliments o altres preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas preus a estudiar segons cas
Posta a punt de noves metodologies (€/hora treball) 38,2
+ material necessari
40,3
+ material necessari
45,6
+ material necessari
49,8
+ material necessari
56,2
+ material necessari

NOTA: en tots els casos es pot reconsiderar el preu en funció del nombre de mostres a analitzar. Contacteu aerobiologia.pia@uab.cat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B