PCR-PRRS US

 

PCR-PRRS soques americanes

Transcripció reversa de RNA a cDNA i posterior amplificació per a la determinació de soques americanes del virus de PRRS. L'anàlisi es pot fer a partir de mostres de sèrum, teixit o semen.

Possibilitat de seqüenciar les mostres positives.

Campus d'excel·lència internacional U A B