Activitats

La Unitat de Polítiques de Drogues i Sostenibilitat pot desenvolupar les activitats que s’enumeren a continuació. Totes elles són projectes de recerca i intervenció sociocomunitària emmarcats en la temàtica de la recerca amb drogues. Com a principals línies d’acció tenim les següents:

Elaboració d’informes tècnics sobre polítiques de drogues en els plànols locals i globals

La situació actual en matèria de drogues no presenta un anàlisi en profunditat sobre els costos i els beneficis econòmics, socials i polítics de les polítiques sobre drogues. Una acció de la Unitat serà l’elaboració d’informes sobre polítiques de drogues i les seves conseqüències en el pla local i global. Per exemple, comparant contextos, països o territoris amb diferents polítiques de drogues analitzant les seves conseqüències en els plànols socioeconòmics i jurídics. Es pretén traçar «mapes« de la realitat de les polítiques de drogues proposant sempre alternatives constructives que tinguin com a finalitat un major benestar social sempre des d’una perspectiva de sostenibilitat.

Avaluació de polítiques públiques

La Unitat oferirà els seus serveis als executors de polítiques públiques per avaluar externament les diferents accions que s’hagin posat en acció. La unitat podrà avaluar programes municipals de drogues, programes determinats, realitzar avaluacions de necessitats, d’impacte i resultats. Tot encarat en la millora de les polítiques públiques.

Observatori de noves substàncies

Cada any apareixen noves substàncies que en les enquestes sobre patrons de consum no solen recollir. D’aquestes noves substàncies es desconeixen els seus riscs. Una de les accions a desenvolupar serà la de crear mecanismes per detectar l’aparició de noves substàncies en el mercat recreatius així com la creació d’instruments per detectar ràpidament possibles efectes adversos en la població consumidora.
A part de la creació d’instruments per detectar amb rapidesa possibles efectes secundaris de noves drogues d’abús, una de les accions de la Unitat serà el disseny i execució d’estudis observacionals i clínics per conèixer millor els efectes fisiològics i psicològics de drogues legals i il·legals.

Assessorament i consultoria en el disseny, execució i anàlisi de resultats de projectes relacionats amb drogues

Des de l’IPDS no només desenvoluparem programes d’investigació clínica o d’intervenció comunitària, també oferirem la nostra experiència com a consultors i assessors de organitzacions externes que vulguin contractar els nostres serveis.

Xerrades, cursos de formació i conferències sobre la matèria

A part del que s’ha dit en l’apartat anterior, els membres del la Unitat posseeixen una àmplia experiència i trajectòria en impartir cursos de formació i conferències. Dins de les accions de la Unitat serà impartir xerrades, conferències i cursos de formació sobre els diferents aspectes de les drogues des d’una perspectiva comprensiva, és a dir, abordant tots els nivells d’anàlisi: sociopolític, jurídic, psicosocial, clínic, etc.

Direcció de projectes de fi de grau, pràcticum i de tesis doctorals

A estar l’IPDS compost per investigadors, des de la Unitat s’aprofitarà aquesta experiència per a la direcció de projectes de fi de carrera, pràcticums, tesis doctorals i direcció de projectes d’investigació.

Disseny, execució i valoració de programes de prevenció i d’intervenció social i comunitària en matèria de drogues

És molt comú que l’administració pública impulsi programes de prevenció i intervenció comunitària en matèria de drogodependències, com per exemple, programes de reducció de danys, de prevenció del consum d’alcohol, dels riscos sobre els efectes del cànnabis, etc. No obstant això, es desconeix l’eficiència de molts d’aquests programes perquè no solen anar acompanyats d’una avaluació dels mateixos. Una de les línies d’acció del la Unitat serà per tant oferir els nostres coneixements en l’assessorament, consultoria i implementació de programes d’intervenció comunitària acompanyats de criteris de valoració.

Investigació en patrons de consum de substàncies i en epidemiologia comunitària

L’administració pública desenvolupa enquestes bianuals sobre patrons de consum de drogues per comunitats autònomes. Però no tenen dades sobre patrons de consum en àrees concretes. O per exemple es té coneixement d’incidència de noves drogues en subpoblacions d’usuaris. Des del la Unitat planteja com a línia de treball desenvolupar recerca quantitativa i qualitativa sobre patrons de consum de drogues legals i il·legals entre col·lectius minoritaris i/o àrees territorials on es precisi conèixer la realitat del consum més en profunditat.

Assaigs clínics sobre els efectes terapèutics de drogues fiscalitzades

Moltes de les conegudes com “drogues d’abús” tenen cada vegada més reconegut potencial terapèutic. Per exemple, la MDMA (èxtasi) s’està investigant com a tractament per al Trastorn d’Estrès posttraumàtic i la LSD i la psilocibina per al tractament de l’ansietat i la depressió en malalts terminals. Des de la Unitat es proposa la realització d’assajos clínics per explorar el beneficis terapèutics de drogues fiscalitzades que tenen potencial terapèutic.

Elaboració de materials escrits i audiovisuals científics i divulgatius

Des de la Unitat creiem que la difusió d’informació objectiva ha de ser quelcom prioritari. Normalment els resultats de les investigacions científiques no li arriben al gran públic, o li arriba de forma esbiaixada. Per això elaborarem materials escrits i audiovisuals divulgatius amb informació objectiva sobre els diferents aspectes de la realitat amb relació a les drogues.

Convenis de col·laboració amb altres institucions

Per al desenvolupament de les activitats proposades, així com per fomentar la col·laboració amb altres institucions, s’establiran convenis de col·laboració amb grups de recerca, fundacions, universitats, etc.

Campus d'excel·lència internacional U A B