Activitat

La Planta Pilot de Fermentació té com a finalitat principal el desenvolupament a escala semi-industrial de productes obtinguts a partir del cultiu de cèl·lules i microorganismes, ja siguin bactèries, fongs o llevats, modificats o no genèticament.

Als objectius del Centre es planteja tant la obtenció del producte com l'estudi del desenvolupament del procés que permeti obtenir la informació necessària per a la seva posterior producció a escala industrial.

L'activitat de la Planta Pilot de Fermentació està dirigida a aquelles indústries que requereixen una instal·lació apta per a desenvolupar processos i/o obtenir productes a escala pilot. En aquest àmbit es situen empreses dels sectors:

 

  • Farmacèutic i veterinari: Antígens, toxines per a diagnòstic, vacunes i adjuvants, proteïnes farmacològicament actives, DNA plasmídic, etc.
  • Química fina: Biosíntesi de molècules òpticament actives, enzims per a biotransformacions, precursors per a síntesi de molècules terapèutiques, etc.
  • Agroalimentari: Cultius iniciadors de biotransformacions, biofungicides i bactericides, additius alimentaris, etc.

La Planta Pilot de Fermentació posa a disposició d'empreses e institucions l'experiència del personal del Centre i del Departament d'Enginyeria Química per al desenvolupament de projectes en diversos aspectes dels processos biotecnològics:

  • Enginyeria de fermentacions: anàlisi i desenvolupament de les etapes necessàries per al disseny de bioprocessos.
  • Optimització d'estratègies de cultiu: discontinu (batch), discontinu alimentat (fed-batch), continu.
  • Monitoratge, control i modelització de bioprocessos.
  • Cultiu cel·lular: operació i optimització de cultius de cèl•lules animals. Estudis de fisiologia i metabolisme cel·lular.
  • Enginyeria de reaccions enzimàtiques: reaccions d'hidròlisi clàssica i de síntesi específica de compostos d'alt valor afegit. Immobilització d'enzims.
Campus d'excel·lència internacional U A B