Cromatografia de gasos

CROMATOGRAFIA DE GASOS (GC) I CROMATOGRAFIA DE GASOS AMB DETECTOR D’ESPECTROMETRIA DE MASSES (GS-MS)

 

Es tracta d’una tècnica de separació on la mostra es volatilitza i s’injecta en una columna de cromatografia. En aquest procediment les molècules es separen en base al seu comportament físic (pes molecular, tipus de grup funcional, estructura molecular). La separació de les diferents molècules es determina per la seva interacció amb les dues fases que existeixen dins del sistema cromatogràfic: la fase mòbil (gas que arrossega la mostra) i la fase estacionària (líquid fixat en un sòlida través del qual passen els components). La barreja dels components es separada en base a la seva capacitat d’adherir-se diferencialment a la fase estacionària. L’aspecte més interessant d’aquesta tècnica és:

  • Determinació quantitativa i qualitativa dels components orgànics de la mostra analitzada, fitxant en primera instància si existeixen o no residus orgànics

Mostreig:

Aquesta tècnica és destructiva. Per realitzar aquesta anàlisi cal un fragment ceràmic d’aproximadament 3x5 cm. Durant l’extracció de les restes orgàniques, les mostres ceràmiques s’hauran de manipular el menys possible i s’evitaran els recipients de plàstic i el contacte directe amb les mans. Utilitzar sempre guants de nitril per manipular la peça i guardar-la embolicada en paper d’alumini i a ser possible en una caixa de porexpam.

 

L’anàlisi es realitza en col·laboració amb el laboratori del Servei Forènsic Ambiental.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B