Anàlisis Arqueobotàniques

Les fustes carbonitzades són unes de les poques restes vegetals que es recuperen en els jaciments arqueològics de les zones temperades. Les restes vegetals, per la seva naturalesa orgànica, no sobreviuen a l'atac dels descomponedors (bacteris, fongs, etc.). Només quan se’n produeix la carbonització, intencional o accidental, tenen probabilitats de conservar-se i de ser recuperades durant l'excavació arqueològica. Com que la fusta és utilitzada com a combustible des del plistocè, els carbons sovint són les restes vegetals més representades en els jaciments arqueològics.

La identificació taxonòmica dels carbons és possible perquè la carbonització no destrueix la microestructura anatòmica. L'observació al microscopi de l'anatomia dels carbons arqueològics i la comparació amb l'estructura anatòmica de fustes actuals carbonitzades permeten identificar la família, el gènere i, a vegades, l'espècie arbòria o arbustiva a la qual pertanyia el carbó. La identificació taxonòmica proporciona dades sobre els components arboris i arbustius del paisatge, i permet establir els patrons de proveïment dels combustibles.

En condicions excepcionals la fusta pot sobreviure a l'efecte de la descomposició. La immersió en medis anaerobis aquàtics, condicions d'extrema sequedat o altres factors impedeixen la propagació dels bacteris causants de la descomposició. Per aquest motiu també es poden recuperar en jaciments arqueològics fustes no carbonitzades.

El gènere i l’espècie de les fustes també es poden determinar mitjançant l'estudi comparatiu de l'estructura microanatòmica. En alguns casos l'anàlisi de les fustes es fa a partir de l'extracció de làmines primes seguint els plans anatòmics d’aquestes fustes; en altres casos, es pot fer mitjançant l'observació directa de la fusta al microscopi o lupa binocular. Les fustes recuperades en jaciments arqueològics són sovint restes de materials utilitzats en la construcció (bagues, pals), per a fer eines (mànecs, falques, bastons, etc.) o altres objectes. La identificació de la matèria primera amb què s’han construït habitatges o s’han manufacturat objectes i instruments permet obtenir informació sobre l'aprofitament de matèries primeres vegetals, i també sobre la tecnologia emprada per a treballar la fusta.

Serveis que s'ofereixen

  1. Identificació taxonòmic de fustes carbonitzades a partir de l'estudi comparatiu de la microestructura de les fustes carbonitzades amb col·leccions de referència.
  2. Identificació taxonòmica de fustes no carbonitzades. Aquesta identificació es pot aplicar tant a fustes arqueològiques com a obres d'art que formen part de períodes històrics (talles, mobles, etc.
  3. Interpretació de les dades des d'una perspectiva paleoambiental. Reconstrucció dels paisatges contemporanis en el moment de l'ocupació dels jaciments arqueològics.
  4. Dinàmica evolutiva dels paisatges i anàlisi de les possibles causes. Interpretació de les dades des d'una perspectiva paleoeconòmica i paleotecnològica.
  5. Patrons de proveïment i d’ús dels combustibles. Patrons de selecció de les fustes per a la producció de béns. Estudi dels processos de manufactura d'eines de fusta.

Responsables

Infraestructur

  • Microscòpia òptica de llum reflectida i incident.
  • Lupes binoculars.
  • Col·lecció completa de referència de fustes carbonitzades i no carbonitzades, composta per tàxons mediterranis, sud-americans, tropicals i canaris.
  • Àmplia biblioteca especialitzada en anatomia de les fustes.

Experiència i Projectes duts a terme
En els darrers anys, el Laboratori d'Anàlisis de Carbons Vegetals i Fustes Arqueològiques ha fet les anàlisis de materials antracològics procedents de nombrosos jaciments de la península Ibèrica i de cronologia molt diversa (tant prehistòrics com històrics): Can Piteu, la Vinya del Regalat, Can Roqueta, es Càrritx, la Draga, la Prunera...

Campus d'excel·lència internacional U A B