Metall

La introducció de la metal·lúrgia s'ha considerat sovint revolucionària en la producció d'artefactes, a causa de l'alt grau de complexitat que presenta com a procés de producció i de les implicacions que va tenir a nivell econòmic i social. Atès l'important paper que aquests objectes van jugar a l'establiment i el fiançament de les jerarquies socials resulta d'especial interès definir l'accés a les eines, les armes i els adornaments metàl·lics tant en contextos d'hàbitat com en els aixovars de les tombes. La distribució i el control dels minerals metàl·lics com a matèria primera, la distribució de les evidències de transformació del mineral, la fundició, la forja i l'acabat/manteniment d'objectes metàl·lics, així com les anàlisis tipològiques són algunes de les problemàtiques que podem abordar a través del seu estudi.

Campus d'excel·lència internacional U A B