Cromatografia Liquida

La Cromatografia Líquida d'Alta Resolució (HPLC) és una tècnica de separació de mescles de productes poc o gens volàtils. La mostra s'introdueix al port d'injecció on és arrossegada per una mescla de dissolvents (fase mòbil) cap a una columna cromatogràfica. La diferent interacció dels analits amb la fase mòbil i amb el farciment de la columna permet la separació dels components de la mescla per a una  posterior detecció, i/o caracterització i/o quantificació emprant diversos detectors.

La possibilitat d'utilitzar diversos processos d'interacció entre analits i columnes cromatogràfiques junt amb  l'opció de seleccionar diferents detectors (alguns d'ells utilitzables en sèrie), fan que sigui possible l'extracció d'un gran volum d'informació tot permetent abordar un ventall molt  ampli de necessitats analítiques. L'aparició en els darrers anys de la Cromatografia Líquida d'Ultra Alta Resolució (UPLC) ha aportat una millor resolució cromatogràfica escurçant significativament els temps d'anàlisi.

LC esquema

Campus d'excel·lència internacional U A B