Espectrometria de Masses

L'espectrometria de masses és una tècnica analítica que mesura la relació massa/càrrega d'ions en fase gasosa. La tècnica proporciona una gran quantitat d'informació qualitativa: determinació de massa mol·lecular, composició elemental, distribució isotòpica, el·lucidació estructural, també informació quantitativa, ja que actualment, l'espectròmetre de masses ha esdevingut un detector excel·lent per a diferents tècniques analítiques. Així, la mostra pot ser introduïda a l'espectròmetre de masses desde:

  • un plasma, donant lloc a la tècnica ICP-MS d'anàlisi inorgànic elemental.
  • un cromatògraf de gasos, GC_MS, en el cas de mescles de productes volàtils o semivolàtils.
  • un cromatògraf líquid, LC-MS, en el cas de mescles de productes poc o gens volàtils
  • una xeringa d'infusió contínua, en el cas de productes purs

La primera etapa d'un anàlisi per espectroscòpia de masses consisteix en la ionització de l'analit amb l'objectiu d'obtenir els ions en fase gasosa. Aquesta ionització s'aconsegueix aplicant diferetns tècniques en funció de lanaturalesa de l'analit i de l'objectiu. Els ions generats són dirigits a l'espectròmetre de masses on, en funció del tipus d'analitzador d'ions, s'obtindran diferents tipus d'informació.

Campus d'excel·lència internacional U A B