ICPs

Les tècniques d'espectroscòpia atòmica permeten l'anàlisi elemental de la majoria dels elements de la taula periòdica. Mitjançant diferents estratègies, els elements d'una mostra es transformen a àtoms o ions per a ser analitzats.

A les tècniques de plasma acoblat inductivament (ICP), un corrent d'Ar es introduït en un camp de radiofreqüència  on l'energia cinètica dels ions Ar+ poden generar temperatures de 8000ºC. A aquestes temperatures es produeix la ionització i l'excitació i posterior emissió de radiació dels elements presents (àtoms i ions) a la mostra. La mesura de la radiació emesa al plasma dóna lloc a l'espectrometria d'emissió òptica per plasma acoblat inductivament (ICP-OES), mentres que la mesura de les relacions massa/càrrega dels ions produïts al plasma dóna lloc a l'espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament (ICP-MS).

Amb les tècniques d'ICP actuals la determinació pot ser simultània (anàlisi de diferents analits a la mateixa injecció) i els intèrvals de concentració que es poden determinar a les dissolucions mesurades són més amplis que amb les tècniques d'absorció atòmica. Amb ICP-OES, en funció de l'element, es poden determinar concentracions des de microg/l a mg/l, mentres que amb ICP-MS l'interval de concentracions mesurables és de ng/l a mg/l.

Amb l'espectrometria ICP-MS, a més de mesures quantitatives, també es pot fer anàlisi qualitativa i estimacions semiquantitatives sense necessitat de fer calibrats amb patró de l'analit. D'altra banda, amb aquesta tècnica espectroscòpica es pot obtenir informació isotòpica.

Campus d'excel·lència internacional U A B