Tecnica GC

Introducció de mostres
El SAQ disposa de diferents tècniques per a la introducció de mostres en Cromatografia de gasos:
   - Injecció automàtica clàssica amb xeringa
   - Automostrejador d'espai en cap ("Headspace")
   - Automostrejador per a Solid Phase Microextraction (SPME)
Les tècniques de Headspace i de SPME permeten introduir només els vapors en equilibri amb mostres complexes (sòlides o líquides) que requeririen una etapa prèvia d'extracció o preparació que amb aquestes tècniques poden ser obviades.

Columnes cromatogràfiques
La interacció dels analits amb la fase estacionària de la columna cromatogràfica és la responsable de la separació d'aquests i per tant la selecció d'aquesta fase estacionària és un element clau en el desenvolupament d'un procediment de cromatografia de gasos.
El SAQ disposa d'un considerable parc de columnes cromatogràfiques que cobreixen una gran quantitat de separacions, incloent columnes per a separacions enantiomèriques.

Detectors
Els diferents tipus de detectors comporten diferents selectivitats en la resposta. El SAQ disposa de 2 tipus de detectors:
   - Detector de Ionització de Flama (FID)
   - Espectrometria de Masses (MS)
La detecció per espectrometria de masses (GC-MS) aporta una gran quantitat d'informació que possibilita la identificació dels components de la mescla.

Campus d'excel·lència internacional U A B