Tecnica LC

Introducció de la mostra
Injecció automàtica de dissolucions prèviament microfiltrades. En cas necessari, es poden
termostatar (4 - 40°C) a l'autoinjector.

Columnes cromatogràfiques
El SAQ disposa d'un conjunt de columnes cromatogràfiques que cobreixen el treball ordinari en HPLC i en UPLC. En cas necessari es pot termostatar (-5°C a 100°C) la columna cromatogràfica. 

Detectors
El SAQ disposa de 3 tipus de detectors, que ofereixen diferents prestacions:

  • Detector de diodes en línia (DAD): registra en continu l'espectre UV-vis de l'eluent de la columna. En cas necessari, la sortida d'aquest detector es pot conectar en sèrie a un espectròmetre de masses o un ELSD per a extreure informació complementària.
  • Detector Evaporatiu de Dipersió de Llum (ELSD): registra en continu la llum dispersada per les partícules sòlides remanents després de l'evaporació de la fase mòbil de l'eluent de la columna cromatogràfica. Considerat un detector pràcticament universal ja que permet el registre de qualsevol analit que sigui menys volàtil que la fase mòbil. Les millors prestacions d'aquest detector fan que estigui substituint progressivament els detectors d'index de refracció, especialment pel cas d'analits sense grups cromòfors.
  • Detector d'Espectrometria de Masses.
Campus d'excel·lència internacional U A B