El Servei de Difracció de Raigs X (SDRX) és un Servei de suport a la recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que disposa de la infraestructura i els coneixements necessaris per l’aplicació de les tècniques de difracció de raigs X, tant de pols com de monocristall, a l’estudi dels sòlids, habitualment en geologia, química, física, bioquímica, ciència del materials, nanociència i nanotecnologia encara que, ocasionalment, també en arqueologia, medicina, etc. Les aplicacions més corrents que es duen a terme són:

  • Determinació d’estructures cristal·lines: connectivitat atòmica, determinació de paràmetres geomètrics moleculars com ara distàncies i angles d’enllaç, angles de torsió i distàncies en poliedres de coordinació, determinació de configuració, estudi d’interaccions dèbils (enllaços d’hidrogen, enllaços secundaris, interaccions pi, etc), estudi de patrons d’empaquetament cristal·lí, determinació de cel·la, etc.
  • Anàlisi qualitativa de fases sòlides: identificació i caracterització per difracció de pols. Determinació de cel·la. Estudi de mostres polvoritzades i també en altres presentacions com ara provetes, pintures, recobriments, peces arqueològiques, etc.
  • Anàlisi quantitativa de fases sòlides.
  • Difracció a temperatura variable (tant en monocristall com en pols). Estudi de transicions de fase.
  • Recerca sobre polimorfisme cristal·lí, solvats i cocristalls.


Nivell de satisfacció global dels usuaris segons l'enquesta de satisfacció d'octubre de 2020

Campus d'excel·lència internacional U A B