Presentació -> Institucional -> Normativa

A més del Reglament aprovat per la Junta de Govern de la UAB, el SeRMN es regirà per la següent normativa de caràcter intern, aprovada per la Comissió d'Usuaris en data 28-6-95

 1. El SeRMN de la UAB és un servei amb vocació de portes obertes, per tal de facilitar al seu centenar llarg d'usuaris directes l'accés permanent als espectròmetres, 24 hores al dia, tots els dies de l'any

 2. Des del punt de vista operatiu, tots els usuaris del SeRMN tenen dret a gaudir-ne de totes les prestacions. Amb aquest objectiu, el SeRMN establirà els mitjans necessaris per tal d'assegurar que aquest accés pugui tenir lloc en condicions òptimes, d'acord amb les necessitats dels investigadors, llurs capacitats instrumentals i la preservació de la màxima operativitat dels equipaments del SeRMN.

 3. Amb caràcter general, i obert a usuaris interns i externs, el SeRMN ofereix l'enregistrament d'espectres de rutina per part del personal del SeRMN, durant els periodes de temps assignats a la cúa de mostres en cada màquina. Per als usuaris interns, pertanyents a Departaments o Instituts de la UAB connectats a la xarxa informàtica de la Universitat, el SeRMN es limitarà a obtenir i transferir les FIDs al servidor del SeRMN. Les ulteriors operacions de transferència, processament i enregistrament dels corresponents espectres seran efectuades pels propis usuaris interns, preferentment al seu propi Departament/Unitat/Institut o als ordinadors de processament del SeRMN. Per tal d'evitar el bloqueig de la cúa, que ha de gaudir sempre de la màxima prioritat, el SeRMN es limitarà a determinacions d'una durada màxima de 30 minuts per mostra. Les mostres que requereixin determinacions de més llarga durada es passaran al torn de l'autoservei. Excepcionalment, si sobra temps màquina assignat a la cúa per manca de mostres, es podran acceptar determinacions de fins a un màxim d'una hora

 4. A més, els usuaris interns (pertanyents a grups de recerca d'Unitats/Departaments/Instituts de la UAB) que hagin obtingut l'autorització a que fa referència el punt 7.d.3 del reglament del SeRMN, podran efectuar personalment, en règim d'autoservei, l'enregistrament de les seves pròpies mostres emprant els espectròmetres per als quals estiguin autoritzats

 5. Per accedir als serveis descrits al punt 3, l'usuari deixarà al personal del SeRMN la mostra corresponent, dissolta en el solvent deuterat de la seva elecció, dins d'un tub RMN de la seva propietat adequadament etiquetat. A més, omplenarà un full de sol.licitud que indicarà la data de presentació de la mostra, nom de l'usuari, Departament/Institut/Unitat i grup de recerca de l'usuari, núm. de registre de matrícula de la mostra, tipus de determinació espectroscòpica sol.licitada (d'entre les ofertades)

 6. L'ordre d'entrada de les mostres a que fa referència l'apartat anterior serà rigorosament respectat pel personal del Servei en el moment de fer les anàlisis

  • Sens perjudici del que s'ha establert al punt anterior, si la llista d'espera supera el límit considerat raonable, es podrà donar entrada a un esquema de prioritats d'acord amb motius tècnics justificables en funció de les característiques particulars de les mostres

  • Per tal d'assegurar el compliment del que preveu aquest article, el Director Tècnic del SeRMN elaborarà i mantindrà una llista d'espera que permeti conèixer el temps màxim de lliurament dels resultats

 1. Els usuaris adequadament acreditats per operar personalment amb un determinat espectròmetre en règim d'autoservei, procediran a reservar (d'entre l'ofertat a la seva Unitat/Departament/Institut) el temps d'espectròmetre que considerin necessari, per periodes de 30 minuts com a mínim, mitjançant un registre de reserves adjacent a cada espectròmetre en el qual s'indicarà la data sol.licitada, l'hora prevista de començament i d'acabament, el nucli o nuclis a observar, el nom, Departament/Institut/Unitat i grup de recerca al qual pertany l'usuari i al qual s'ha de carregar la tarifa corresponent a la totalitat del temps reservat

 2. Únicament el personal del SeRMN i les persones que expressament autoritzi el Director Tècnic poden procedir a la delicada operació del canvi de sondes. Aquestes autoritzacions per canviar sondes es concediran amb criteris extremadament restrictius, per tal de mantenir dins de límits raonables el nombre de mans que poden manipular els costosos instruments del SeRMN. Per tant, si un dels usuaris als quals es refereix l'art. 7 necessita que sigui canviada una sonda, en fer la corresponent reserva de temps s'ha d'assegurar que a l'hora indicada hi ha personal del SeRMN disponible, o persones de la seva Unitat/Departament/Institut autoritzades per fer aquesta operació, o abstenir-se de fer-la per si mateix

 3. A més de la reserva prèvia de temps d'espectròmetre, cada usuari en règim d'autoservei haurà d'omplenar durant la utilització de l'espectròmetre les dades que es demanen a la llibreta d'operació (log book) que acompanya cada un dels espectròmetres, amb indicació de les incidències observades

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B