Reglament

El reglament del SeRMN es regeix per el reglament dels Serveis Científico-Tècnics de la UAB

D'acord a l'article 13 del Reglament dels SCTS de la UAB, la Comissió d'usuaris del SeRMN està formada per:

El director o directora dels serveis cientificotècnics, qui ostentarà la presidència de l’òrgan.

El cap de la unitat administrativa dels serveis cientificotècnics.

El director o directora de la unitat tecnològica, qui ostentarà la secretaria de l’òrgan.

I els següents IPs:

Departament de Química (Unitat Quím. Orgànica): Adelina Vallribera, Ramon Alibes i Jordi Hernando
Departament de Química (Unitat Quím. Inorgànica): Josefina Pons, Joan Carles Bayón i Oscar Palacios
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Fac. Biociències): Carles Arús i Sandra Villegas
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (IBB): Julia Lorenzo
Institut Ciències de Materials (ICMAB): José Vidal, Rosario Núñez i Núria Aliaga
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2): Daniel Maspoch
Departament Ciència Animal i dels Aliments (Fac. Veterinaria): Susana María Martín Orúe

Segons l'article 14 d'aquest reglament, Són funcions de la Comissió d’Usuaris de les unitats tecnològiques:

a. Fer el seguiment de les activitats de la unitat tecnològica vetllant per la seva idoneïtat, la seva qualitat i el grau de satisfacció a través de la memòria anual de la unitat.

b. Fer arribar a la direcció de la unitat tecnològica i dels serveis cientificotècnics suggeriments, queixes o millores en relació al funcionament de la unitat i el grau de satisfacció dels usuaris, sense detriment, d’altres vies que es puguin implementar.

 c. Elevar a la direcció de la unitat tecnològica propostes sobre les línies generals d’actuació i per a la compra de nou equipament, així com per a la implementació de noves tècniques o serveis, sense detriment, d’altres vies que es puguin implementar.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B