Serveis -> Formació

El Servei de RMN organitza periòdicament una sessió formativa (*) per a nous usuaris del servei procedents de la UAB i del PRUAB que desitgin utilitzar els següents espectròmetres Bruker Avance DRX 250 MHz (x2), Bruker Avance DRX 360 MHz i AvanceIII 400 MHz en règim d'autoservei pel processament de mostres líquides.

Aquesta sessió té com a finalitat explicar el funcionament del servei, el règim d'accés, les normes bàsiques de seguretat i prevenció de riscos laborals, la manipulació segura de les mostres, i l'ús bàsic dels espectròmetres.

Per a més informació contacta amb nosaltres per correu electrònic a s.rmn@uab.cat o a través del formulari de contacte (http://sermn.uab.cat/contact-form/).

(*) La quota d'inscripció a la sessió formativa serveix per cobrir els costos de l'activitat: reserva d'instruments, fungibles, material didàctic, etc., en conseqüència, aquesta activitat formativa està subjectes a l'IVA i no exempta de pagament (no s'aplica l'Article 20-1-9è de la Llei 37/1992), i l'activitat té caràcter accessori respecte l'activitat principal de suport a la recerca del servei (Article 78 de la Llei 37/1992).

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B