Comissió Executiva

  • Vicerector/a responsable dels Serveis Cientificotècnics o la persona en qui delegui

 

  • Responsable gerencial dels Serveis Cientificotècnics

 

  • Director Tècnic del Servei

        Ramon Costa

 

  • Director Científic del Servei

       Alfred Ferret Quesada

 

  • Delegat de Docència que representi les Facultats que facin docència al Servei            

         Enric M. Mateu

 

  • Membres del personal acadèmic (PDI) experts en les àrees cientificotècniques en les quals s'adscriu el Servei

        Gerardo Caja

        Marta Amat

        Miquel Riba

        Elena Albanell

 

   

Campus d'excel·lència internacional U A B