El Servei

El Servei de Granges i Camps Experimentals és una unitat de suport a la docència i a la recerca realitzades pels diferents Departaments i Instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que requereixen d’assaigs experimentals amb animals i vegetals, distingint-ne els següents tipus:

- Animals en condicions de granja i amb objectius productius
- Animals en condicions d'experimentació i/o individualitzats
- Vegetals en condicions d'experimentació
- Camps de conreu per a pastures i farratges

Està obert a la prestació de serveis a entitats externes a la UAB, i s'ubica al seu Campus Universitari, a Bellaterra. Disposa de la següent infraestructura:

- Naus i instal·lacions per l'allotjament d'animals
- Parcel·les experimentals
- Umbràculs i hivernacles
- Camps de conreu
- Magatzem de pinsos i farratges
- Vestuari per a personal i estudiants
- Maquinària agrícola i utillatge
- Femer

Campus d'excel·lència internacional U A B