Reglament

Reglament

Preàmbul

L’any 1985, amb l'arribada dels primers animals, es van crear les Granges Experimentals de la Facultat de Veterinària, amb el Llibre d'Explotació 227-AM (DARP, 1987).
El 29 de gener de 1998, la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va acordar constituir el Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB, amb la fusió de les Granges Experimentals amb els Camps Experimentals de la Facultat de Ciències. Es va convertir així en un S1.
Des del 7 de març de 2001, el Servei ha estat catalogat oficialment per la Generalitat com a Centre de Cria, Subministrador i Usuari d'Animals d'Experimentació (B-9900042).
El Servei de Granges i Camps Experimentals és una unitat de suport a la docència i a la recerca realitzades pels diferents departaments i instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que requereixen d’assaigs experimentals amb animals i vegetals. Es poden cursar estudis amb animals en condicions de granja i amb objectius productius, o en condicions d'experimentació biomèdica, i també amb vegetals, tant en condicions d'experimentació com en camps de conreu per a pastures i farratges.
Està obert a la prestació de serveis a entitats externes a la Universitat Autònoma de Barcelona, i s'ubica al seu Campus Universitari, a Bellaterra.

Títol I. Naturalesa, composició, funcions

Article 1. Denominació i finalitats
El Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) de la UAB és un servei cientificotècnic, que engloba les instal·lacions, els equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per donar suport tant a la docència com a la recerca en estudis amb animals i vegetals, així com col·laborar en el manteniment del paisatge agrari i la biodiversitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest servei és a disposició de les persones usuàries dels diversos departaments i instituts de la UAB, així com de departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.

Article 2. Funcions
Són funcions del SGCE de la UAB:
a)    Gestionar el manteniment dels animals vius, garantint-ne l'allotjament i la manutenció.
b)    Gestionar els espais de terra de cultiu i camps experimentals.
c)    Gestionar l'adquisició de productes, animals i matèries primeres i la sortida de productes.
d)    Proporcionar la mà d'obra necessària per a la cura, l'alimentació i la neteja dels animals allotjats al Servei i per a treballar els camps.
e)    Totes les altres que, dintre del seu àmbit d'activitats, ajudin a assolir les finalitats que la UAB fixa a l'article 6 dels seus Estatuts, de garantir i donar suport a la docència i a la recerca.

Article 3. Infraestructures
El SGCE s'ubica a les instal·lacions agropecuàries del costat de la Facultat de Veterinària de la UAB, als camps de cultiu distribuïts per tot el campus universitari de la UAB i a l'àrea destinada als camps experimentals.

Article 4. Personal
El SGCE disposa dels recursos humans que formen part de les dotacions de personal d'administració i serveis que la UAB hi té assignades, el personal que la Facultat de Veterinària o altres centres que s’hi puguin adscriure i el que es pugui contractar amb finançament extern.

Títol II. Estructura. Òrgans de govern

Article 5. Òrgans
El SGCE depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, de la Gerència. Són òrgans del SGCE (vegeu l’organigrama annex):
a)    La Comissió Executiva
b)    La Comissió d’Usuaris
c)    El director/a tècnic/a del Servei
d)    El director/a científic/a del servei

Capítol I. La Comissió Executiva

Article 6. Naturalesa i composició
La Comissió Executiva és l’òrgan del SGCE responsable de prendre les decisions estratègiques del Servei (compres d’equipament, ampliacions, orientació, etc).
La Comissió Executiva està formada per:
a)    El/La vicerector/a responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui delegui.
b)    El/La responsable gerencial dels serveis cientificotècnics.
c)    El/La director/a tècnic/a del Servei.
d)    El/La director/a científic/a del Servei.
e)    Un/a delegat/ada de Docència que representi les facultats que facin docència al Servei.
f)    Quatre membres del personal acadèmic (pdi) experts en les àrees cientificotècniques en les quals s’adscriu el Servei, proposats pels directors/es del Servei i designats pel vicerector/a responsable de serveis cientificotècnics:
i.    Espècies remugants
ii.    Espècies no remugants
iii.    Canins
iv.    Camps experimentals

Article 7. Funcions
Les funcions de la Comissió Executiva són:
a)    Mantenir el reglament del SGCE actualitzat d’acord amb les normatives de la UAB.
b)    Proposar al rector o la rectora el nomenament del director o la directora científic/a del SGCE.
c)    Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de l’SGCE, per presentar-les al Consell Social de la UAB perquè les aprovi.
d)    Avaluar i aprovar la memòria d’activitats anual de l’SGCE, les normatives de funcionament, i les decisions estratègiques que es considerin necessàries per al funcionament correcte del SGCE.

Capítol II. La Comissió d’ Usuaris

Article 8. Naturalesa i composició
La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva, que es reuneix com a mínim un cop l’any, i el convoca la persona titular de la Direcció Científica del SGCE.
Són membres de la Comissió d’Usuaris:
a)    El director i la directora científic/a del SGCE
b)    El degà o la degana de la Facultat de Veterinària, o persona en qui delegui.
c)    El degà o la degana de la Facultat de Biociències, o persona en qui delegui.
d)    Quatre representants del personal usuari de l'àrea de coneixement de Producció Animal, escollits entre tots els professors i les professores que en formin part.
e)    Dos representants dels usuaris i les usuàries d'altres àrees de coneixement amb docència a la Facultat de Veterinària, escollits entre tots els professors i les professores que en formin part.
f)    Dos representants del personal usuari de la Facultat de Biociències, escollits entre tots els professors i les professores que en formin part.
g)    Dos alumnes designats, respectivament, pels Consells d'Estudiants de Veterinària i de Biociències.

Article 9. Funcions
Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei, l’elaboració de l’informe anual que eleva a la Comissió executiva, així com garantir el control de qualitat.

Capítol III. El/La director/a tècnic/a

Article 10. Nomenament i funcions
El rector o la rectora nomena el director o la directora tècnic/a seguint el procediment habitual de contractació del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona. Depèn, orgànicament, de l'administració de centre de Veterinària. Les funcions del director o de la directora tècnic/a del SGCE són la gestió tècnica i administrativa del Servei.

Capítol IV. El/La director/a científic/a

Article 11. Nomenament i funcions
El rector o la rectora nomena el director o la directora científic/a a proposta de la Comissió Executiva, per un període de tres anys renovables. La seva funció és representar el Servei davant dels òrgans de govern de la Universitat i davant els òrgans de gestió interna.

Capítol V. Les àrees del Servei

Article 12. Nomenament i funcions dels responsables d’àrees
Els responsables d’Àrea depenen orgànicament de la persona titular de la Direcció Tècnica i es contracten seguint el procediment habitual de contractació del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La seva responsabilitat se centra a donar suport específic al director o la directora tècnic/a sobre les qüestions i procediments a realitzar en cadascuna de les àrees operatives del SGCE i a complir la normativa vigent.
Les àrees del SGCE són l’àrea de Salut i Benestar Animal i l’àrea de Seguretat i Garantia de Qualitat.

TITOL III.  Règim econòmic

Article 13. Tarifes
Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis.

Article 14.  Finançament
El Servei de Granges i Camps Experimentals de la UAB han de disposar de recursos provinents de diferents plans de la UAB i d’altres institucions públiques o privades.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell de Govern que tingui delegada aquesta competència.

Campus d'excel·lència internacional U A B