Bones Pràctiques de Laboratori

Real Decreto 1369/2000: Principios de BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

No es tracta d’una norma, és una llei d’obligat compliment.

El seu àmbit d’aplicació són els estudis no clínics de seguretat sanitària i mediambiental.

La finalitat és promoure la qualitat de les dades dels estudis.

La comparació de la qualitat d’aquestes dades constitueix la base de l’acceptació mútua entre països a fi de registrar o autoritzar productes farmacèutics, plaguicides, additius destinats a l’alimentació humana i animal, cosmètics, medicaments veterinaris i productes similars, així com per la regulació de les substàncies químiques industrials.

http:// www.boe.es/boe/dias/2000/07/20/pdfs/A25832-25838.pdf

 

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Auditoria preliminar i Informe d’Estat amb Pla d’Accions / Auditoria interna i Informe d’Auditoria
  • Formació inicial i continuada
  • Reunions periòdiques i seguiment de les accions
  • Assistència a reunions de seguiment del Programa de Garantia de Qualitat (recomanat)
  • Treball de redacció i/o revisió de documents, plantilles i formularis
  • Preparació i seguiment de les auditories externes
Campus d'excel·lència internacional U A B