Comissió d’usuaris

La Comissió d’Usuaris de la UGQ és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva per avaluar periòdicament les activitats del servei.

Són membres de la Comissió d’Usuaris:

  • La Directora de la UGQ.
  • Cinc investigadors i investigadores del conjunt de responsables científics dels grups de recerca de la UAB que siguin usuaris regulars de la UGQ

Són funcions de la Comissió d’Usuaris:

  • El seguiment de les activitats del servei.
  • L’elaboració de l’informe anual sobre la qualitat del servei al personal usuari.
  • Avaluar periòdicament les activitats del Servei, informar del grau de satisfacció del client intern i fer propostes de millora.
  • Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei així com garantir el control de qualitat.
Campus d'excel·lència internacional U A B