Comissió Executiva

La Comissió Executiva de la UGQ és un òrgan de la UGQ per a la presa de decisions estratègiques sobre el funcionament del servei i d’orientació i revisió de la seva activitat.

Són membres de la Comissió Executiva:

  • L’Adjunta per a Estructures Transversals de Recerca
  • El vicegerent de Recerca
  • La Directora de la UGQ
  • Tres investigadors acadèmics experts en les àrees que formen la UGQ

Les funcions de la Comissió Executiva són:

  • Elaborar la proposta de Reglament de la UGQ i proposar-ne les modificacions.
  • Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de la UGQ, per tal que siguin presentades per a la seva aprovació al Consell Social de la UAB.
  • Avaluar i aprovar la memòria anual de la UGQ que reculli el balanç econòmic d’activitats generades al Servei (ingressos i despeses), així com aprovar el pressupost per a l’any següent.
  • Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del servei.
  • Discutir i aprovar l’establiment de complements retributius entre el personal de la UGQ a partir de la consecució de fites i de noves responsabilitats.
  • Avaluar i aprovar l’informe anual sobre la qualitat del servei al personal usuari.
Campus d'excel·lència internacional U A B