Els nostres serveis

 

Visites i reunions de planificació i seguiment. Sessions de treball in situ i a distància. Documentació, revisió i millora de processos i procediments. Contacte i suport continu. Models, guies i exemples de documents. Interpretació de normes i informes d’inspecció o auditories. Suport en la resolució de no conformitats.

Disseny de programes d’auditoria i d’inspecció. Auditories internes.
Auditories de sistema. Inspeccions d’instal·lacions, de processos i d’estudis. Auditories a proveïdors. Revisió de documents, registres i informes. Sistema de seguiment i revisió de no conformitats.

Formació continuada del personal.
Preparació i seguiment de les auditories externes.
Reunions periòdiques i seguiment de les accions.
Treball de redacció i/o revisió de documents, plantilles i formularis.
Inspeccions d’estudi, d’instal·lacions i de procés.

Control d’originals.
Emissió i distribució de còpies. Arxiu.
Procediments de control.
Base de dades.

Activitats formatives de tipus general i específiques. Cursos predissenyats i fets a mida. Formació inicial i conscienciació. Formació de reforç i de recapitulació en implantacions. Cursos enfocats a necessitats/problemàtiques específiques. Tutorització i entrenament de personal.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B