ISO 9001

ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits

L’objectiu de la implantació de la ISO 9001 és demostrar la capacitat d’una organització per proporcionar productes o serveis que compleixin els requisits dels seus clients, legals i reglamentaris aplicables. I aspira a augmentar la satisfacció del client a través de l’aplicació eficaç del sistema, inclosos els processos per la millora contínua del sistema i l’assegurament de la conformitat amb els requisits del client, els legals i reglamentaris aplicables

És una norma. No és d’obligat acompliment però aporta un valor afegit a les organitzacions que la tenen implantada. Obliga a documentar les principals activitats desenvolupades i està sotmès a controls periòdics que garanteixen la seva continuïtat i la millora contínua.

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Preparació de l’auditoria: revisió de la documentació de l’organització
  • Enviament del Pla d’auditoria i dels qüestionaris
  • Auditoria
  • Redacció de l’informe de l’auditoria amb les troballes
  • Seguiment de les desviacions detectades
Campus d'excel·lència internacional U A B