Image analysis and morphometry

 

 

A l'informe s'inclouen fotos macroscòpiques i microscòpiques i, si s'escau, els resultats dels estudis morfomètrics.

Campus d'excel·lència internacional U A B